No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Климатикът не работи (индикаторът за работа не свети).

Проверете следното:

  • Уверете се, че прекъсвачът на веригата не е изключен и че предпазителят не е изгорял. 
  • Уверете се, че щепселът на захранващия кабел е включен добре в стенния контакт. 
  • Уверете се, че няма прекъсване на електрозахранването по мрежата. 
  • Уверете се, че дистанционният контролер е с нови батерии. 
  • Уверете се, че таймерът не е програмиран погрешно.