No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Климатикът работи неизправно.

Осветлението и радиовълните понякога могат да са причина за неизправна работа на климатиците.
Прекъснете електрозахранването като извадите щепсела на захранващия кабел от контакта или изключите прекъсвача, след това възстановете електрозахранването и рестартирайте климатика.