No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Когато функцията за разпределение на въздушния поток е зададена на ON (ВКЛ.), жалузите остават в хоризонтално положение.

Жалузите остават в същото положение, когато стайната температура достигне зададеното ниво и термостатът се изключи. Когато термостатът е изключен, жалузите не се въртят.