No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Климатикът спира да работи (индикаторът за работа продължава да свети).

Когато има значителни колебания в захранващото напрежение, климатикът може да спре да работи с цел защита на оборудването. (Когато нормалното състояние на електрозахранването се възстанови, климатикът възобновява работата си след три минути.)