No label found for: logo.title
No label found for: logo.title

Жалузите за изходящ въздух не работят едновременно в главното и подчинените вътрешни тела при едновременна работа на система тип "мулти".

Има незначително закъснение при предаването на сигнали между главното и подчинените вътрешни тела. Това не означава неизправност.

Когато функцията за разпределение на въздушния поток е зададена на ON (ВКЛ.), жалузите остават в хоризонтално положение.

Жалузите остават в същото положение, когато стайната температура достигне зададеното ниво и термостатът се изключи. Когато термостатът е изключен, жалузите не се въртят.

При режима на изсушаване, управляван от микрокомпютър, вентилаторът на вътрешното тяло работи на степен L за една минута, докато външното тяло (компресорът) не работи.

Функцията за наблюдение задейства принудително вентилатора на вътрешното тяло за една минута.

Климатикът не започва работа веднага, след като се включи.

За да се намали излишното натоварване при повторен пуск (рестартиране), климатикът не работи три минути, след натискане на превключвател ON (ВКЛ.) непосредствено след като е бил изключен или когато режимът на работа (настройката) се промени чрез дистанционния контролер.