Каква е разликата между осезаемата и латентната топлина?

В климатизацията са важни две форми на топлината:

  • осезаема топлина
  • латентна топлина

Осезаема топлина

Когато даден предмет се затопля, температурата се повишава с добавянето на топлина. Повишаването на топлина се нарича "осезаема топлина". По подобен начин, когато топлина се отнема от даден предмет и неговата температура спада, отнетата топлина също се нарича "осезаема топлина". Топлина, която предизвиква промяна на температурата на даден предмет, се нарича "осезаема топлина".

 

Латентна топлина

Всички чисти вещества в природата могат да променят своето състояние. Твърдите вещества могат да станат течни (ледът се превръща във вода), а течните могат да станат газообразни (водата се превръща в пара), но промени като тези изискват добавяне или отнемане на топлина. Топлината, която предизвиква тези промени се нарича "латентна топлина".

Въпреки това, латентната топлина не влияе на температурата на дадено вещество - например, водата остава на 100°C по време на кипене. Топлината, добавена за осъществяване на кипенето на водата, е латентна топлина. Топлина, която води до промяна на състоянието без промяна в температурата, се нарича латентна топлина.

Възприемането на тази разлика е от основно значение, за да се разбере защо в охлаждащите системи се използва хладилен агент. Тя обяснява и защо термините "общ капацитет" (осезаема и латентна топлина) и "осезаем капацитет" се използват за определяне на охлаждащия капацитет на даден уред. По време на цикъла на охлаждане, в уреда се образува кондензация поради отнемането на латентна топлина от въздуха. Осезаемият капацитет е капацитета, необходим за понижаване на температурата, а латентният капацитет е капацитета за отнемане на влажността от въздуха.