Спецификации за RYYQ-T8

RYYQ8T7Y1B8
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 58.0 (5)
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1
  Ръководство за работа 1
  Свързващи тръби 1
Диапазон на мощност к.с. 8
Работен диапазон Охлаждане Макс. °C със сух термометър 43.0
    Мин. °C със сух термометър -5.0
  Отопление Min. °C (влажен термометър) -20.0
    Max. °C (влажен термометър) 15.5
Максимален брой вътрешни тела, които могат да се свързват 64 (3)
Охлаждане с конвекция Условие В (30°C - 27/19) Pdc kW 16.5
    EERd   4.1
  Условие D (20°C - 27/19) Pdc kW 4.8
    EERd   8.7
  Условие A (35°C - 27/19) EERd   2.5
    Pdc kW 22.4
  Условие С (25°C - 27/19) EERd   6.4
    Pdc kW 10.6
SCOP 3.6
Компресор Тип   Херметично запечатан спирален компресор
Тегло Тяло кг 243
Хладилен агент Маса TCO2Eq 12.3
  Потенциал на глобално затопляне   2,087.5
  Количество кг 5.9
  Тип   R-410A
Брой вътрешни тела за свързване Мин.   100.0
  Макс.   260.0
Капацитет на охлаждане Р номин.,с kW 22.4 (1)
Тръбни съединения Tечност Вън. д. мм 9.52
    Тип   Споена връзка
  Обща дължина на тръбите Система Текуща м 1,000 (6)
  Газ Вън. д. мм 19.1
    Тип   Споена връзка
Препоръчит. комб. 4 x FXMQ50P7VEB
Отопление с конвекция (умерен климат) TOL COPd (обявен COP)   2.0
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 13.7
    Tol (експлоатационно ограничение за температура) °C -10
  Условие D (12°C) Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 6.6
    COPd (обявен COP)   8.4
  Условие В (2°C) COPd (обявен COP)   3.1
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 7.4
  Условие С (7°C) COPd (обявен COP)   6.4
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 5.7
  Условие A (-7°C) COPd (обявен COP)   2.3
    Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 12.1
  TBivalent Pdh (обявен капацитет на отопление) kW 13.7
    Tbiv (бивалентна температура) °C -10
    COPd (обявен COP)   2.0
SEER 5.4
Звукова мощност Охлаждане Ном. дБА 78.0 (4)
Размери Тяло Широчина мм 930
    Дълбочина мм 765
    Височина мм 1,685
Постоянно отопление Да
Вентилатор Външно статично налягане Макс. Па 78
Топлинен капацитет Р номин.h kW 13.7
Power supply Фаза   3N~
  Честота Хц 50
  Име   Y1
  Напрежение V 380-415
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (3) - Реалният брой на възможните за свързване вътрешни тела зависи от типа на вътрешното тяло (вътрешни тела на VRV, хидравличен модул, вътрешни тела на RA) и ограничението за коефициент на свързване на системата (50% < = CR < = 130%)
  (4) - Нивото на силата на звука е абсолютна стойност, която източникът на звука генерира.
  (5) - Нивото на звуковото налягане е относителна стойност в зависимост от разстоянието и акустичната среда. За повече подробности, моля, вижте чертежите за нивото на звука.
  (6) - Направете справка с избора на тръби за хладилен агент или ръководството за монтаж
  (7) - RLA се базира на следните условия: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C (сух термометър)
  (8) - MSC означава максимален ток при стартиране на компресора Това тяло използва само инверторни компресори. Стартовият ток е винаги ≤ макс. работен ток.
  (9) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Ssc ≥ минимална стойност на Ssc
  (10) - За да се определи правилния размер външно окабеляване трябва да се използва МСА. MCA може да се разглежда като максималния работен ток.
  (11) - Амперажът на максималния поток се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята).
  (12) - TOCA означава пълната стойност на всеки OC комплект
  (13) - FLA означава номиналния работен ток на вентилатора
  (14) - Максимално допустимата промяна в диапазона на напрежението между фазите е 2%.
  (15) - Диапазон на напрежение: устройствата могат да се използват в електрически мрежи, в които осигуряваното електрическо напрежение за устройствата не е извън границите на посочения диапазон.
  (16) - Стойността на АВТОМАТИЧНИЯ ЕSEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 като се отчита функционалността при работа с пестене на енергия (променлива температура на хладилния агент)
  (17) - Стойността на СТАНДАРТНИЯ ESEER съответства на номинална работа на термопомпена VRV4 без да се отчита функционалността при работа с пестене на енергия.
  (18) - Стойностите на звука са измерени в стая, в която почти няма отразяване на звука.
  (19) - Система на звуково налягане [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , с тяло A = A dBA, тяло B = B dBA, тяло C = C dBA
  (20) - EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
  (21) - Ssc: мощност на късо съединение
  (22) - За подробно съдържание на стандартните принадлежности, вижте Ръководството за монтаж/експлоатация
  (23) - Данните за комбинация на няколко тела (22~54HP) съответстват на стандартната комбинация на няколко тела