Skip to main content

Отговорност към околната среда

Устойчиви климатични решения

Daikin се стреми да предоставя на домовете, предприятията и браншовете най-ефективните и безопасни решения, за да отговори на всички ваши потребности от отопление и охлаждане както сегашни, така и бъдещи.

Ние осъзнаваме нашата отговорност за опазване на околната среда, а нашите политики и практики поставят екологичната устойчивост в центъра на всичко, което правим. Ние ръководим нашата дейност в съответствие със зелените принципи, защото това има икономически и екологичен смисъл.

отговорност на daikin към околната среда

Световни екологични инициативи на Daikin

Ако искате да научите повече за световните екологични инициативи на Daikin, моля, направете справка с уеб сайта за Корпоративната социална отговорност (КСО) на Daikin Industries Ltd.

Екологични цели на Daikin Europe N.V.

Daikin Europe има по-конкретен план за действие с екологична политика и екологични цели по отношение на ISO14000. Daikin Europe отчита ежегодно тези действия в годишния екологичен доклад. Научете повече >>

Нашата екологична политика се основава на следните основни принципи:

 • Използвайте енергията устойчиво

  Daikin Europe N.V. търси постоянно начини за намаляване на потреблението на енергия от своите производствени мощности и за използване на устойчиви енергийни източници.

 • Намалете вредното въздействие на хладилните агенти върху околната среда и подобрете енергийната ефективност на нашите продукти

  Daikin Europe N.V. се ангажира да намали емисиите от парникови газове на своите продукти чрез намаляване на вредното въздействие на хладилните агенти и подобряване на енергийната ефективност.

 • Продължаване на усилията на европейско равнище

  Daikin Europe N.V. постоянно адаптира своята екологична политика спрямо променящите се глобални, европейски и местни законодателни рамки. Компанията стимулира и насърчава стриктното прилагане на всички съответни законодателни актове и формулира препоръки за улесняване на тяхното изпълнение.

 • Повишаване на възможностите за рециклиране и намаляване на отпадъците

  Daikin взема под внимание възможността за рециклиране по време на етапа на разрабока на продуктите, като използва принципите на стълбата на Лансинк*. Тази грижа за рециклиране и намаляване на отпадъците продължава през всички фази на продукта (производство, транспорт и логистика, монтаж, поддръжка и др.) чак до отговорната преработка на продукта в края на неговия експлоатационен живот.

 • Управление на химичните вещества и препарати

  Daikin Europe N.V. се стреми към оптимална безопасност по отношение на боравенето и съхранението на химикалите. Това включва търсенето на по-нови и по-безопасни продукти, които да заменят съществуващите технологии.

 • Разработване на продукти с намалено въздействие върху околната среда

  Daikin се ангажира да спазва цялото екологично законодателство. Освен това насоките за възлагане на екологично съобразни обществени поръчки гарантират, че неговите продукти са на най-съвременно ниво по отношение на намаленото въздействие върху околната среда.

 • Еталон за отговорност към околната среда

  Daikin възнамерява да бъде компания-еталон, като осигурява обучение и информация за въздействието върху околната среда на своите дейности. Компанията подпомага и обменя информация с външни организации, своите съседи и обществото като цяло и е представена в работни групи в съответните браншове.

* Стълбата на Лансинк: принципи или методи за управление на отпадъците, установени от холандския депутат Ад Лансинк, които са представени чрез стълба с няколко стъпала. Тези стъпала представляват йерархично подреждане на все по-добри начини за управление на отпадъците по екологично отговорен начин.

Екологично лидерство

Зеленото сърце на Daikin

“Всяко предприето действие - с мисъл за бъдещето на Земята”

Daikin се стреми да предоставя на домовете, предприятията и бранша най-ефективните и безопасни решения, за да отговори на всички ваши потребности от отопление и охлаждане както сегашни, така и бъдещи.

Ние ясно осъзнаваме нашата отговорност да опазваме околната среда при всички дейности, които извършваме и всички наши политики, практики и процеси се разработват и изпълняват като в тях е заложена устойчивостта на околната среда.

Екологичната устойчивост е основополагаща цел за Daikin. Ние ръководим нашата дейност в съответствие със зелените принципи, защото това има икономически и екологичен смисъл.

Екологичната устойчивост при нашата база от клиенти

Водоохлаждащите агрегати на Daikin могат да осигурят прецизен контрол на температурите на водата по време на производствения процес и да се използват при охладителни процеси. Също така, те могат да осигурят по-добра климатизация на производствената среда като част от цяла система за управление на системите в сградата.

Постоянно информираме нашите клиенти за най-новите постижения в нашите иновативни, енергийно ефективни технологии и им предлагаме интелигентно управлявани цялостни решения, които осигуряват още по-големи икономии на разходи и намаляват въглеродните емисии.

Можете да научите още подробности на уебсайта за устойчивост.

Научете повече

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация