Skip to main content

Корпоративна социална отговорност

Стремим се да бъдем отговорен лидер във всеки аспект на нашия бизнес.

Нашата корпоративна етика, нашите основни ценности и нашата философия показват как Daikin желае да прави бизнес и поема отговорност за себе си и за другите.

„Корпоративната социална отговорност е заложена в нашата ДНК и оформя нашата корпоративна култура.“

Корпоративна етика

Корпоративната етика на Daikin е изражение на основни ценности и представлява рамка за вземане на решения. Личната отговорност и задължение на всеки член на Група Daikin Europe е да спазва високи етични и правни норми на поведение както на думи, така и с дела независимо дали това се изисква от закона.

Нашите основни ценности

Абсолютна достоверност – ние изграждаме нашия бизнес въз основа на доверие и откритост с клиенти, колеги, бизнес партньори и общности.

Предприемчиво мислене – ние насърчаваме и възнаграждаваме инициативата и съвършенството на всички наши служители.

Хармонични взаимоотношения – работим заедно с уважение и превръщаме предизвикателствата във възможности за постигане на целите на Daikin.

 

Прозрачност

От 2008 г. групата Daikin участва в Глобалния договор на ООН, който определя десет принципа, обхващащи четирите области на правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията. Daikin също така одобри препоръките на Работната група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата (РГОФИК, или TCFD) през 2019 г. и сега се фокусира върху допълнителното разкриване на екологични, социални и управленски данни (ESG).

10 ключови принципа на философията на Група Daikin

  • Създаване на нова стойност чрез предвиждане на бъдещите нужди на клиентите
  • Принос към обществото с помощта на водещите световни технологии
  • Осъществяване на бъдещи мечти чрез максимизиране на корпоративната стойност
  • Да мислим и действаме глобално
  • Да бъдем гъвкава и динамична група
  • Да бъдем водеща компания в прилагането на екологично чисти практики
  • Имайки предвид отношенията си с обществото, ние предприемаме действия, за да спечелим доверието на обществото
  • Гордостта и ентусиазмът на всеки служител са движещите сили на нашата група
  • Да бъдем признати в световен мащаб чрез оптимално управление на организацията и нейните човешки ресурси под нашата бърза и плоска система за управление
  • Атмосфера на свобода, смелост и „най-добри практики, нашия начин“
bg-image

Благорворителна инициатива "Daikin for life". Ние се грижим за хората.

Основавайки се на нашата корпоративна етика, Корпоративната социална отговорност непрекъснато играе силна роля в нашата бизнес култура. Инициативата "Daikin for life" обобщава дейностите и даренията в региона на Daikin Central Europe, за да допринесе за природата и обществото.

Прочетете нашите новини

Прочетете нашия блог

Вдъхновете се нашите референтни проекти

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация