Общи търговски условия

Свалете файла с общите търговски условия

Общи търговски условия

Тези Общи търговски условия (наричани по-долу "Условия") се прилагат за всички наши доставки на стоки към фирми (B2B). Всички индивидуални договори, отклоняващи се от тези Условия, ще са валидни само ако са потвърдени от нас в писмена форма и са надлежно подписани. Всякакви неофициални твърдения ще са невалидни. Каквито и да е общи търговски условия на поръчващата страна няма да се прилагат. Приемането на стоките във всички случаи ще се счита за признаване на нашите Общи условия. Нашите клиентски услуги ще подлежат на отделни Общи търговски условия.

(Последни корекции: март 2017)