Екологична отговорност на Daikin

Насърчаваме положителното въздействие

Околна среда с безопасен и здравословен въздух е нашата мисия. Стремежът към постигане на въглероден неутралност до 2050 г. е наша отговорност.

Визията на Daikin за околната среда до 2050 г.

Като водещ производител и доставчик на услуги в индустрията за отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника (HVAC-R)*, ние допринасяме за високо качество на живот, комфорт, надеждна инфраструктура, безопасност на храните и икономически растеж в широк спектър от индустрии. Въпреки това, нарастващата нужда от охлаждане, отопление и вентилация също се отразява на глобалното затопляне поради повишената консумация на електроенергия и емисиите на хладилни агенти. В Daikin приемаме тази отговорност сериозно.

„В глобален план нашата цел е да осигурим среда с безопасен и здравословен въздух, като същевременно се стремим да намалим емисиите на парникови газове до нетна нула до 2050 г."

Как ще постигнем това?

How-do-we-get-there-infographic.gif
 • Чрез продукти с висока енергийна ефективност и чрез разработване и използване на хладилни агенти с по-нисък потенциал за глобално затопляне, особено R-32 или CO2.
 • Чрез решения, които оптимизират управлението на енергията на системите за отопление и охлаждане – например чрез дистанционно управление или чрез насърчаване на кръговата икономика за хладилни агенти, за да се използват повторно като ценен ресурс.
 • Благодарение на силата на въздуха, осигуряващ висококачествен въздух в помещенията, който предпазва човешкото здраве.

* HVAC-R - отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника

Затваряне на цикъла (L∞p) към по-зелено бъдеще

Loop_banner_800x600.jpg

Решени да намалим въздействието на Daikin върху околната среда, ние затваряме цикъла към кръгова икономика за хладилни агенти. L∞p by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse (възстановяване - регенериране - повторно използване) е нашата уникална услуга за рециклиране на хладилен агент и съществена част от ангажимента на Daikin за създаване на устойчиво бъдеще. Присъединете се към нашата мисия и научете как можете да допринесете за нашата кръгова икономика на хладилни агенти.

Какво вече постигнахме?

Ние намаляваме въздействието на хладилните агенти върху глобалното затопляне

Loop by Daikin
 • Daikin беше първата компания в света, която въведе климатици, термопомпи и компресорно-кондензаторни агрегати със Scroll технология, използващи хладилен агент R-32 с три пъти по-нисък потенциал за глобално затопляне от R-410-A.*
 • От 2019 г. Daikin Industries, Ltd. предоставя безплатен достъп до списък от 300 заявени патента във връзка с HVAC-R оборудване, използващо R-32, което позволява на други производители да намалят въздействието на хладилните агенти върху околната среда.**

Източници: *Daikin Europe N. V. Екологичен доклад за 2020 г., **Съобщение за пресата на Daikin Industries Ltd. 2021

Ние намаляваме емисиите на CO2

Daikin намалява емисиите на CO2
 • Нашите глобални усилия за намаляване на емисиите на парникови газове от битови климатици доведоха до спестяване на 70 милиона тона CO2 еквивалент през 2020 г. в сравнение с нормалните операции.*
 • През същата година емисиите на парникови газове от нашите производствени дейности бяха намалени до 1,08 милиона тона CO2 (79% намаление спрямо финансовата 2005 г.).*
 • Daikin Europe N.V. намали свързаните с транспорта емисии на CO2 на обем на продажбите (m3) от 8,8 kg/m3 през 2016 г. на 7,3 kg/m3 през 2019 г.; резултат от по-голяма ефективност при товарене на камиони и увеличено превозване по море вместо автомобилен транспорт.**
Източници: *Доклад за устойчивост на Daikin Industries Ltd за 2021 г., **Доклад за устойчивост на Daikin Europe N. V. за 2020 г.

Нашите насоки за зелени поръчки

Насоките за зелени поръчки на Daikin
 • Ние насърчаваме нашите доставчици да практикуват екологична устойчивост, напр. чрез сертифициране по ISO14001.
 • През финансовата 2020 г., 98% от нашите доставчици в Европа изпълниха критериите за оценка на нашите насоки за зелени поръчки. Нашият процент на зелени поръчки* е 80% в рамките на цялата група Daikin.

Източник: Доклад за устойчивост на Daikin Industries Ltd за 2021 г.

* Процент на зелени поръчки = стойност на стоките, закупени от доставчици, които отговарят на нашите критерии за оценка/стойност на закупените стоки

 

Нашият фабричен стандарт Green Heart (зелено сърце)

Daikin Green Heart Factory Standard
 • Нашият вътрешен метод за оценка измерва въздействието на нашите фабрики върху използването на вода, енергия, флуоровъглеводороди, както и отпадъците и летливите органични емисии. Фабриката Daikin Europe N. V. Ostende е сертифицирана със сребърен медал (2018) и златен медал (2019).

Източник: Доклад за устойчивост на Daikin Industries Ltd за 2020 г.

Нашият принос към Целите за устойчиво развитие

Цели за устойчиво развитие
 • Daikin подкрепя Целите за устойчиво развитие на Обединените нации, като използва технологии от световна класа за намаляване на въздействието върху околната среда от охлаждането и отоплението, като в същото време предоставя нова стойност за здравословен и комфортен начин на живот. Ние допринасяме за местното икономическо развитие и предлагаме възможности за растеж на нашите служители въз основа на нашия подход за управление, ориентиран към хората. Следвайки нашия принцип на съвместно създаване, ние се стремим да намерим по-добри решения заедно с всички заинтересовани страни.
Източник: Доклад за устойчивост на Daikin Industries Ltd за 2021 г.

Това също може да ви заинтересува

Прочетете нашите новини

Прочетете нашия блог

Вдъхновете се нашите референтни проекти