Skip to main content

Насърчаваме положителното въздействие

Околна среда с безопасен и здравословен въздух е нашата мисия. Стремежът към постигане на въглероден неутралност до 2050 г. е наша отговорност.

Визията на Daikin за околната среда до 2050 г.

Като водещ производител и доставчик на услуги в индустрията за отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника (HVAC-R)*, ние допринасяме за високо качество на живот, комфорт, надеждна инфраструктура, безопасност на храните и икономически растеж в широк спектър от индустрии. Въпреки това, нарастващата нужда от охлаждане, отопление и вентилация също се отразява на глобалното затопляне поради повишената консумация на електроенергия и емисиите на хладилни агенти. В Daikin приемаме тази отговорност сериозно.

„В глобален план нашата цел е да осигурим среда с безопасен и здравословен въздух, като същевременно се стремим да намалим емисиите на парникови газове до нетна нула до 2050 г."

Как ще постигнем това?

 • Чрез продукти с висока енергийна ефективност и чрез разработване и използване на хладилни агенти с по-нисък потенциал за глобално затопляне, особено R-32 или CO2.
 • Чрез решения, които оптимизират управлението на енергията на системите за отопление и охлаждане – например чрез дистанционно управление или чрез насърчаване на кръговата икономика за хладилни агенти, за да се използват повторно като ценен ресурс.
 • Благодарение на силата на въздуха, осигуряващ висококачествен въздух в помещенията, който предпазва човешкото здраве.

* HVAC-R - отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника

Затваряне на цикъла (L∞p) към по-зелено бъдеще

Решени да намалим въздействието на Daikin върху околната среда, ние затваряме цикъла към кръгова икономика за хладилни агенти. L∞p by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse (възстановяване - регенериране - повторно използване) е нашата уникална услуга за рециклиране на хладилен агент и съществена част от ангажимента на Daikin за създаване на устойчиво бъдеще. Присъединете се към нашата мисия и научете как можете да допринесете за нашата кръгова икономика на хладилни агенти.

Какво вече постигнахме?

Ние намаляваме въздействието на хладилните агенти върху глобалното затопляне

Loop by Daikin
 • Daikin беше първата компания в света, която въведе климатици, термопомпи и компресорно-кондензаторни агрегати със Scroll технология, използващи хладилен агент R-32 с три пъти по-нисък потенциал за глобално затопляне от R-410-A.*
 • От 2019 г. Daikin Industries, Ltd. предоставя безплатен достъп до списък от 300 заявени патента във връзка с HVAC-R оборудване, използващо R-32, което позволява на други производители да намалят въздействието на хладилните агенти върху околната среда.**

Източници: *Daikin Europe N. V. Екологичен доклад за 2020 г., **Съобщение за пресата на Daikin Industries Ltd. 2021

Ние намаляваме емисиите на CO2

Daikin намалява емисиите на CO2
 • Нашите глобални усилия за намаляване на емисиите на парникови газове от битови климатици доведоха до спестяване на 70 милиона тона CO2 еквивалент през 2020 г. в сравнение с нормалните операции.*
 • През същата година емисиите на парникови газове от нашите производствени дейности бяха намалени до 1,08 милиона тона CO2 (79% намаление спрямо финансовата 2005 г.).*
 • Daikin Europe N.V. намали свързаните с транспорта емисии на CO2 на обем на продажбите (m3) от 8,8 kg/m3 през 2016 г. на 7,3 kg/m3 през 2019 г.; резултат от по-голяма ефективност при товарене на камиони и увеличено превозване по море вместо автомобилен транспорт.**
Източници: *Доклад за устойчивост на Daikin Industries Ltd за 2021 г., **Доклад за устойчивост на Daikin Europe N. V. за 2020 г.

Нашите насоки за зелени поръчки

Насоките за зелени поръчки на Daikin
 • Ние насърчаваме нашите доставчици да практикуват екологична устойчивост, напр. чрез сертифициране по ISO14001.
 • През финансовата 2020 г., 98% от нашите доставчици в Европа изпълниха критериите за оценка на нашите насоки за зелени поръчки. Нашият процент на зелени поръчки* е 80% в рамките на цялата група Daikin.

Източник: Доклад за устойчивост на Daikin Industries Ltd за 2021 г.

* Процент на зелени поръчки = стойност на стоките, закупени от доставчици, които отговарят на нашите критерии за оценка/стойност на закупените стоки

 

Нашият фабричен стандарт Green Heart (зелено сърце)

Daikin Green Heart Factory Standard
 • Нашият вътрешен метод за оценка измерва въздействието на нашите фабрики върху използването на вода, енергия, флуоровъглеводороди, както и отпадъците и летливите органични емисии. Фабриката Daikin Europe N. V. Ostende е сертифицирана със сребърен медал (2018) и златен медал (2019).

Източник: Доклад за устойчивост на Daikin Industries Ltd за 2020 г.

Нашият принос към Целите за устойчиво развитие

Цели за устойчиво развитие
 • Daikin подкрепя Целите за устойчиво развитие на Обединените нации, като използва технологии от световна класа за намаляване на въздействието върху околната среда от охлаждането и отоплението, като в същото време предоставя нова стойност за здравословен и комфортен начин на живот. Ние допринасяме за местното икономическо развитие и предлагаме възможности за растеж на нашите служители въз основа на нашия подход за управление, ориентиран към хората. Следвайки нашия принцип на съвместно създаване, ние се стремим да намерим по-добри решения заедно с всички заинтересовани страни.
Източник: Доклад за устойчивост на Daikin Industries Ltd за 2021 г.

Това също може да ви заинтересува

Прочетете нашите новини

Прочетете нашия блог

Вдъхновете се нашите референтни проекти

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация