Skip to main content

Правна информация

Контакт:

DAIKIN Airconditioning Central Europe HandelsgmbH
Lemböckgasse 59/1/1
1230 Vienna, Austria
Тел. : + 43 (0) 1 253 21 11
E-mail: office@daikin-ce.com  

Управителен съвет: 
Г-н Карл Ливенс
Г-н Филип Де Грейв

Собственик на медията, издател и продуцент:
DAIKIN Airconditioning Central Europe HandelsgmbH

Регистрация: районен съд  Wiener Neustadt
Номер в търговския регистър: FN97788g

ДДС номер: ATU 19112207
DVR-nr. 0739529

Правна информация

Целият достъп и ползването на уебсайта на Daikin Europe N.V. е предмет на следните условия (наричани общо "Правна информация"). С достъпа и ползването на уебсайта на Daikin вие приемате версията на Правната информация, която е в сила по време на достъпа. Daikin си запазва правото да променя Правната информация от време на време по свое собствено усмотрение и без предварително обявяване. По-нататъшното използване на този уебсайт ще означава приемане на изменената Правна информация. Ваша отговорност е да се информирате за Правната информация в сила към момента на достъп и ползване на този уебсайт. Ако нарушите някое от условията на Правната информация, вашето разрешение за ползване на уебсайта се прекратява автоматично.

Авторско право

Съдържанието и оформлението на този уебсайт са собственост на Daikin или са лицензирани от него и са защитени от закона за авторското право и други права на интелектуална собственост. Всяко неразрешено използване на съдържанието може да наруши тези закони. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени. Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхраняването на част или целия уебсайт по какъвто и да е начин без предварителното писмено разрешение на Daikin. Можете да кандидатствате за разрешение чрез този формуляр.

С изключение на страниците, обозначени с надписа "отпечатване на тази страница", вие можете да отпечатате само едно копие от съдържанието за ваша лична нетърговска употреба, при условие, че всяко копие от тези документи, което сте направили, запазва всички авторски права или други права на собственост и отказ от отговорност, съдържащи се в тях.

Търговско наименование / търговски марки

Всички търговски наименования, търговски марки, емблеми и изображения, показвани на този уебсайт, които принадлежат на Daikin сега или по-нататък, са/ще бъдат изключителна собственост на Daikin или са лицензирани на Daikin или негова(и) дъщерна(и) фирма(и). Вашият достъп до този уебсайт не трябва да се тълкува като предоставен по подразбиране или по друг начин лиценз или право за ползване на търговски наименования, търговски марки, емблеми и изображения, показани на този сайт без предварителното писмено съгласие на Daikin. Можете да кандидатствате за одобрение чрез този формуляр.

Използване на връзки

Този уебсайт съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, върху които Daikin няма контрол. Daikin не прави никакво представяне на нито един уебсайт, до който може да имате достъп чрез този уебсайт.

Когато осъществявате достъп до уебсайтове на трети страни от този уебсайт, вие правите това на свой собствен риск. Daikin не носи отговорност за точността, своевременността, надеждността, адекватността, последователността или пълнотата на каквато и да е информация, данни, становища, съвети или изявления, направени на тези уеб сайтове или за качеството на всички продукти или услуги, предлагани от такива уеб сайтове.

Daikin предоставя тези връзки за ваше удобство и само за информационни цели. Включването на такива връзки не означава, че Daikin одобрява или поема някаква отговорност за съдържанието или използването на такива уебсайтове. Daikin ви препоръчва първо да прочетете условията на тези уебсайтове.

Свързване с уебсайта на Daikin

Може да поставите връзка към уебсайта на Daikin, при условие че (на връзката) е ясно посочено, че посетителите на вашия уебсайт ще бъдат насочени към уебсайта на Daikin. Връзката не може да е подвеждаща и не може да води до информация за уебсайта на Daikin, която изглежда е част от друг уебсайт. Така например, оформянето и вграждането на обекти от уебсайта Daikin не е разрешено без предварителното писмено разрешение на Daikin.

Можете да кандидатствате за разрешение чрез този формуляр.

Не могат да се показват връзки на нито една страница от вашия уебсайта или в никакъв контекст със съдържание или материали, които могат да бъдат тълкувани като неприлични или престъпни или които нарушават или защитават нарушаването на права на трети страни.

Гаранция и отказ от отговорност за ползване на уебсайта

Daikin не гарантира, че достъпът до уебсайта и неговото съдържание ще бъде постоянен или без грешки. Този уебсайт и цялото му съдържание се предоставят на принципа "както е", без гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително, но без да се ограничават до гаранции за собственост или ненарушение, или подразбиращи се гаранции за възможност за продажба или годност за конкретна цел, които се правят във връзка с наличността, точността, сигурността, надеждността или съдържанието на уебсайта.

Уебсайтът може да съдържа технически или други грешки, неточности или печатни грешки. Daikin може да извършва промени в съдържанието, оформлението и услугите, достъпни на уебсайта, включително цените и описанията на продуктите, посочени в него, по всяко време и без предизвестие. Съдържанието или услугите на този уебсайт може да не са актуални и Daikin не поема ангажимент да актуализира такова съдържание или услуги.

Нито Daikin, нито някой от нейните контрагенти, участващи в създаването, производството или доставката на нещо от съдържанието на този уебсайт, носят отговорност за каквито и да са преки, косвени, случайни, специални, последващи или наказателни щети, загуба на печалба или загуби поради прекъсване на търговската дейност, произтичащи от ползването или невъзможността за ползване на този уебсайт, дори ако Daikin е бил уведомен за възможността от такива щети.

Daikin не поема и не носи отговорност за каквито и да са повреди или вируси, които могат да заразят вашето компютърно оборудване или друга собственост поради или произтичащи от ползването или достъпа до този уебсайт. Някои юрисдикции не разрешават изключването на определени гаранции или ограничаване на отговорността, така че горните ограничения или изключения може да не важат за вас. Отговорността на Daikin в такъв случай би била ограничена до максималната степен, разрешена от закона.

Ако сте недоволни от която и да е част от този уебсайт, вашето единствено и изключително възможно средство е да прекратите използването на този уебсайт.

Електронно изпращане на данни

Като изпращате данни (включително съобщения, документи и файлове) до Daikin чрез електронна поща или чрез формуляри, достъпни на уебсайта, вие се съгласявате, че:

  1. Материалът няма да съдържа никакъв елемент, който е незаконен или не е подходящ за публикуване;
  2. Ще положите разумни усилия, за да сканирате и премахнете всички вируси или други застрашаващи или разрушителни функции, преди да изпратите който и да е материал.
  3. Освен това, вие се задължавате да не предприемате никакви действия, които подлагат на неуместно или несъразмерно голямо натоварване инфраструктурата на този уебсайт.

Вие се съгласявате да обезщетите, да предпазвате и по свое усмотрение да защитавате Daikin и неговите служители, директори, акционери, агенти и представители от всякакви искове, отговорности, вреди и/или разходи, възникнали от вашето неправилно ползване на този уебсайта, нарушение от ваша страна на тази Правна информация или нарушаване от ваша страна или нарушаване или ползване на вашия профил от друг потребител на всяка интелектуална собственост или друго право на физическо или юридическо лице.

Защита на данни и "бисквитки”

Всички лични данни, които Daikin събира от вас, когато ползвате този уебсайт, ще бъдат обработвани в съответствие с нашата Политика за защита на данните и Бележка за бисквитките. Вие потвърждавате, че когато ползвате този уебсайт, вие се съгласявате вашите лични данни да се използват и обработват в съответствие с нашата Политика за защита на данните и Бележка за бисквитките.

Приложимо водещо право и юрисдикция

Daikin експлоатира и управлява този уебсайт от Белгия. Като такава, информацията, съдържаща се в този уебсайт, се счита за предоставена в Белгия и се урежда от и е обект на законите на Белгия, без да се прилагат принципи на стълкновения на закони. В максималната степен, разрешена от приложимото право, вие се подчинявате на изключителната юрисдикция на съдилищата в Брюксел.

Разни условия

Ако някоя от разпоредбите на настоящото Правна информация стане или бъде обявена за незаконна, невалидна или неприложима поради някаква причина, такава разпоредба се счита за отделна от настоящата Правна информация и не засяга валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Настоящата Правна информация представлява пълното споразумение между вас и Daikin, свързано с предмета на настоящото споразумение.

Този уебсайт се управлява от Daikin Europe N.V., компания, регистрирана в Белгия, със седалище в 8400 Oostende (Белгия), Zandvoordestraat 300, регистрирано в ROS на Oostende под номер на компанията 412.120.336.

Версия 1.3 май 2013 г.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация