Skip to main content

Политика за защита на данните

Политика за защита на данните

Последна промяна : 21 декември 2022

Daikin Europe NV е дъщерно дружество изцяло притежавано от японската компания Daikin Industries Ltd. Daikin Group произвежда, продава, дистрибутира и извършва маркетинг по отношение на климатичната, отоплителната, вентилационната и хладилната техника и  решения за бизнеса, заедно със своите Европейски дъщерни дружества.

Daikin Europe NV заедно със своите Европейски дъщерни дружества (наричани по-долу, "DENV-G", "ние", "нас", "нашите" и т.н.) и компанията майка Daikin Industries Ltd. (наричана по-долу "DIL"), е искрено ангажирана с опазването на лични данни събрани от  субекти на данни (наричани по-долу "Потребител", "ти", "Вашия"), чрез различни формуляри, например документи, договори, декларации (наричани по-долу "формуляри") или онлайн, чрез уебсайт www.daikin.eu + www.daikin.bg (наричан по-долу "уебсайт") и чрез, например, но не само, уеб приложения на DENV-G, софтуер и цифрови инструменти (наричани по-долу „Приложения”).

В съответствие с Общия европейски регламент за защита на данните (ЕС) 679/2016 (GDPR), за да:

 • осигурим прозрачност за личните данни, които събираме чрез формуляри или онлайн чрез уебсайта и/или чрез Приложения; 
 • осигурим прозрачност в използването на събраните лични данни; 
 • улесним субектите на лични данни при упражняването на техните права.

приехме тази политика за защита на данните.

Защитата на Вашите лични данни e много важнa за нас. Ние се стремим да обработваме Вашите лични данни по законен, подходящ и прозрачен начин.

Отделете време да прочетете тази Политика за защита на данните и основните ключови термини, които ще намерите тук в обобщена форма.

Ако имате въпроси или забележки, във връзка с това, моля свържете се с нас.

1. АДМИНИСТРАТОРИ, СЪВМЕСТНИ АДМИНИСТРАТОРИ И ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ

За Daikin Europe NV и неговите Европейски дъщерни дружества, създадени в рамките на Европейския съюз, са приложими правилата на Общия регламент за защита на данните (ЕС) 679/2016 (GDPR) и на всеки предстоящ за приемане закон за прилагане на горепосоченият Регламент, в държавата-членка, в която те са установени,
 

АДМИНИСТРАТОР

Информираме ви, че всички лични данни, които подадете чрез формуляри или онлайн чрез уебсайта и/или приложения се използват за целите, описани по-долу от Daikin Europe NV, със седалище в Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (фирмен номер 412.120.336), в качеството му на администратор на данни (виж ключови термини).

Европейските дъщерни дружества на Daikin Europe NV действат в качеството им на администратори на данни по отношение на обработката на лични данни, събирани офлайн чрез формуляри или онлайн чрез уебсайта и/или приложенията.
 

СЪВМЕСТНИ АДМИНИСТРАТОРИ

Възможно е в бъдеще Daikin Europe N.V. заедно с DIL съвместно да определят въз основа на писмено споразумение целите и средствата за обработка на лични данни като съвместни администратори на данни.

Възможно е в бъдеще Daikin Europe NV заедно със своите европейски дъщерни дружества съвместно да определят въз основа на писмено споразумение цели и средства за обработка на лични данни като съвместни администратори на данни (например, в случай че дъщерното дружество участва в обработката на лични данни на местно равнище при разработването на проект).

В тези случаи, субектите, чиито лични данни ще бъдат обработени от съвместните администратори, ще бъдат уведомявани своевременно.
 

ОБРАБОТВАЩИ ЛИЧНИ ДАННИ

Daikin Europe N.V.  действа като обработващ лични данни от името на своите Европейските дъщерни дружества при обработката на всякакви лични данни събрани офлайн или онлайн.

Европейските дъщерни дружества на Daikin Europe N.V. могат да действат в качеството си на обработватващи данни от името и съгласно инструкциите на Daikin Europe N.V., ако са налице споразумения за обработка на данни.

2. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ЦЕЛИ

DENV-G, доколкото е необходимо, събира, обработва, регистрира, съхранява и трансферира лични данни, предоставяни от субектите, офлайн чрез формуляри или онлайн чрез уебсайта и/или приложенията, като например, но не само: посещаване на уебсайта; използване на приложения; попълване на офлайн или онлайн регистрационни формуляри; докладване на несъответствие; свързване с DENV-G; подаване на заявления за работа; кликване върху бутоните за социални медии; предоставяне на обратна връзка (например формуляри, продукти, приложения, уебсайт, обслужване на клиенти); отговаряне на проучвания и други дейности.

Личните данни се събират доброволно и задължително. Ако е задължително да се предоставят личните данни, то това ще бъде отбелязано. В случай че дадено лице не успее или откаже да предостави личните данни, които DENV-G е означила като задължителни, DENV-G няма да може да продължи процеса или дейността, поискана от съответното лице.

Пример за лични данни, означени като задължителни, е ситуацията, при която даден субект иска да подаде регистрационен формуляр. В този случай DENV-G се нуждае от някои лични данни, за да обработи съответната заявка за регистрация. Ако обектът на данните желае да се регистрира, но не предоставя личните данни, означени като задължителни, DENV-G няма да може да приеме и обработи искането за регистрация.

DENV-G може да събира лични данни на база съгласие или без съгласието на съответното лице, ако: 1) трябва да бъде изпълнено правно задължение; или 2) трябва да бъде изпълнен или ще бъде изпълнен договор, в който субектът на данни е страна; или 3) налице са законни интереси, обществени интереси или жизненоважни интереси трябва да бъдат защитени, които имат предимство пред правата субекта на данни; или 4) институция е поискала от DENV-G да обработва лични данни.

DENV-G може допълнително да обработва вашите лични данни само:

 • ако целта на по-нататъшната обработка е съвместима с целта за първоначално събиране на вашите лични данни; 
 • ако предоставите съгласието си за по-нататъшна обработка с цел, която е нова и не е съвместима с целта на първоначалното събиране на личните ви данни.

Моля, вижте по-долу информацията, в съответствие с точки 2.1. и 2.2 за личните данни, които събираме  и целите, за които ги събираме.
 

2.1. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС ИЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ.

Може да бъдете помолени да ни предоставите, в зависимост от целта на всяка обработка и в необходимата степен, различни видове лични данни, включително, но не само име, фамилия, дата и място на раждане, име (титла,звание), адрес, телефон, вкл. мобилен телефон, имейл адрес, език, държава, националност, номер на лична карта, шофьорска книжка, национален регистрационен номер, номер на паспорта, информация за вашите допълнителни квалификации, работодател, професия, клиентски номер, профилът ви в социална медия, кредитна карта, предпочитания, интереси, обратна връзка.

Можете също така да бъдете помолени да ни предоставите, в зависимост от целта на всяка обработка и в необходимата степен, някои специални категории лични данни (например членство в синдикални организации, лични данни относно здравето). DENV-G ще обработва специалните категории лични данни в съответствие с Общия Регламент за защита на данните, въз основа на: 1) изрично съгласие на субекта на данните; или 2) изпълнение на правни задължения и / или упражняване на правата на контролиращия или на субекта на данните в областта на трудовото и осигурителното право; или 3) жизненоважни интереси на субекта на данните; или 4) установяване, упражняване или защита от правни искове; или 5) значителен обществен интерес.

Ние също така използваме лични данни, които сте предоставили на трети страни, например доставчици на услуги или лични данни, които попадат в публичния домейн, като например общоприети лични данни, лични данни, видими на вашия собствен уеб сайт или блог или публикувани на обществено достъпния ви профил в социални медии.

DENV-G може също да получава лични данни чрез трети страни след сливания, придобивания и всяка друга операция по преструктуриране.
 

2.1.1 Цел на събирането на лични данни.

След като сме събрали личните Ви данни, използваме тези лични данни, споменати по-горе, за различни цели, изброени по-долу:

Бизнес администрация и управление на клиенти.

DENV-G трябва да може да изпълнява надлежно и правилно договорите и да изпълнява всички необходими законови и счетоводни процедури. Съответно, DENV-G ще се нуждае от някои Лични данни, предоставени от субектите офлайн, чрез Формуляри или онлайн чрез Уебсайт и Приложения. В съответствие с Регламент (ЕС) № 679/2016 за целите на изпълнението на договорите не се изисква съгласието на субекта, който е или ще бъде страна по договор. Съгласието на субекта на данните не се изисква в случай на че е необходимо да бъде изпълнена правно задължение.

По отношение на управлението на взаимоотношенията с клиенти и предоставянето на потребителски услуги, DENV-G използва лични данни (например име, държава, националност, имейл адрес, клиентски номер, информация за кредитна карта), за да:

 • прецени дали е осъществима продажбата на продукти или предоставянето на услуги на клиент преди сключването на договор; или
 • обработва писмените искания на клиентите, поръчките на клиентите за продукти и услуги и исканията за обратно изкупуване; или
 • идентифицира, за да може да предложи отстъпка; или
 • информира клиентите за правата на потребителите и допълнителните услуги, свързани със закупения продукт или услуга; или
 • информира клиентите за промоционалните кампании и събития на Daikin и да изпраща съответните покани; или
 • управлява достъпа до сградите на DENV-G, уебсайта и приложенията; или
 • организира и изпълнява сервизни посещения за клиенти и инсталатори; или
 • информира клиентите за приближаващ краен срок за поддръжка.
   

Дистрибуция на продукти.

DENV-G използва лични данни за дистрибуция на продукти във връзка с изпълнение на договор /правно задължение, и по-специално за да:

 • улеснява нашите европейски дъщерни дружества при разпространение на продукти и предоставяне на услуги чрез оторизирани агенции, бизнес партньори, уебсайт и / или чрез приложения; или
 • улеснява дистрибуторите при доставката на продукти, резервни части и услуги (например, личните данни са включени в документите за доставка, придружаващи превоза на закупения продукт); или
 • оптимизира продажбите и услугите чрез разработване на оферти за клиенти; или
 • подобряваме и ускоряваме дистрибуцията на нашите продукти и услуги; или
 • проследяваме техническите данни от инсталациите и състоянието на договорите и проектите; или
 • организира и предоставя обучение на клиенти, монтажници, служители и подизпълнители.
   

Администриране на доставчиците.

DENV-G използва лични данни, за да води отчети на доставчици на стоки и услуги, да регистрира и управлява поръчки за покупка, бизнес разходи и фактури, предоставени от доставчици на стоки или услуги, действащи на базата на изпълнение на договор / изпълнение на правно задължение.
 

Директен маркетинг.

Като водещ производител и доставчик на отоплителна, вентилационна и климатична техника (включително термопомпи и хладилни инсталации) и на решения за бизнеса, DENV-G е в състояние да ви предостави информация, която е съобразена с Вас и вашите нужди (например, с помощта на данните за транзакцията DENV-G може да ви информира за услугите и предложенията, свързани с покупката ви. Това е така нареченият "директен маркетинг").

DENV-G използва събраните лични данни, които са обществено достъпни (напр. Информация, достъпна в интернет чрез резултатите от търсенията, резултати от социалните медии) или лични данни, получени от трети страни (например доставчици на интернет услуги) за привличане на нови клиенти.

DENV-G извършва директен маркетинг и с цел организиране на вътрешни събития, пътувания, презентации, срещи за служители, клиенти и бизнес партньори.

DENV-G извършва директен маркетинг чрез различни медии, включително, без ограничение, текстови съобщения за мобилни устройства, проучвания, електронна поща, уебсайт, онлайн реклами, маркетинг на база данни, приложения и събития.

DENV-G осъществява директен маркетинг на базата на своя легитимен интерес за преследване на бизнес целите си.

DENV-G може да използва директен маркетинг в отговор на изричното съгласие на субекта на данните. Ако не желаете да получавате строго персонализирана оферта, не бива да се съгласявате да получавате директен маркетинг, когато сте помолени да го направите.

DENV-G се ангажира да гарантира, че информацията за директния маркетинг се предоставя по начин, който е ясен и адекватен и чрез използване на канала, определен от получателя, за да се сведе обезпокоението на клиента до минимум.
 

Подобряване на качеството на продуктите и услугите.

DENV-G, въз основа на своя законен интерес за осъществяване на дейност или съгласието на субектите на данни, използва лични данни, събрани чрез формуляри, заявки за работа, проучвания, запитвания, коментари, отзиви, изпратени до DENV-G или други компании от Daikin Group, за да подобри своите продукти и услуги; извършва допълнителни проучвания; разработва аналитични, рискови, маркетингови и други модели и изготвя на статистически данни. DENV-G също използва данните за транзакцията ви за разработване на глобални модели и за извършване на анализи.

Пример: Може да се наложи DENV-G да обработва броя на хората, закупили конкретен продукт на Daikin или кандидатствали за конкретна услуга.

Във връзка с това, DENV-G се ангажира във възможно най-голяма степен с обобщаването на лични данни в анонимна или псевдо-анонимна форма, за да се гарантира, че тези лични данни не се идентифицират лесно или вече не могат да бъдат идентифицирани като ваши.

Практиката на обработка на лични данни за статистически цели е особено оправдана от желанието на DENV-G да въведе стратегически решения, за да може да се представи по-добре на пазара и да ви осигури по-добри продукти и услуги.

Личните данни могат също така да се използват за оценка, опростяване и подобряване на процесите на DENV-G, например, за да се оптимизират кампаниите, процедурите и продажбите, както офлайн, така и онлайн чрез уебсайта и /или приложения.

Пример: ако не сте завършили процедура или процес на продажба, може да се свържем с вас, за да разберем какво се е объркало и дали можем да ви помогнем. В този случай ограничаваме контакта ни до предоставяне на техническа и административна подкрепа за тази конкретна процедура или процес.
 

Набиране и подбор на кадри.

За целите на набирането на кадри DENV-G събира лични данни, като например име, имейл, телефонен номер, информация за учебни квалификации, профил в социалните медии и целевите кандидати, кандидатстващи например за свободни работни места, международен стаж, студентски стаж. Това обработване се разрешава от факта, че кандидатите доброволно предприемат стъпки, за да сключат договор с DENV-G.

Личните данни, предоставени от кандидатите (чрез попълване на формуляри или регистриране и създаване на личен профил на уебсайта или при подаване на заявления) ще бъдат използвани за обработка на заявления, свързване с кандидати за дейности, свързани с управлението на човешките ресурси, (изпращане на покани за интервюта и за провеждане на писмени изпити) и изготвяне на трудови договори.

Личните данни на кандидатите, които не са били наети в края на процеса на подбор, се заличават след изтичане на една година от датата на съобщаване на отрицателния резултат от подбора, освен ако кандидатите не са поискали незабавно заличаване на данните им след това съобщение.

 

Администрация на персонала и възнаграждения за заплати.

DENV-G използва лични данни, въз основа на изпълнение на (трудов) договор, за целите на управление на персонала, както следва:

 • управление и водене на отчети за трудовите договори и заплатите; и/или
 • изплащане на заплати; и/или
 • водене на отчети за присъствието, пътуването и обучението на служителите; и/или
 • комуникация със здравноосигурителните дружества; и/или
 • предоставяне на служителите на застраховки, активи на дружеството и възнаграждения, свързани с изпълнението на задълженията им.
   

Счетоводство.

DENV-G използва лични данни, въз основа на изпълнение на договор, за целите на счетоводството, както следва:

 • водене на отчети за транзакциите; или
 • издаване на фактури, свързани с продажбите и предоставяните услуги; или
 • попълване на данъчни декларации и свързани с тях формуляри за изпълнение на данъчни задължения; или
 • изготвяне на статистически данни въз основа на записите на сделките (например относно броя на извършените сделки и в коя област); или
 • като се спазват приложимото законодателство и регулаторните изисквания на национално, европейско и международно ниво

Правни искове и спорове.

Ние можем да използваме Лични данни като доказателство и за установяване, упражняване и защита на правата на DENV-G или на тези, които той представлява (напр. в спорове) пред която и да е юрисдикция на която и да е страна (например, да се защити от актове на нелоялна конкуренция или от правото на DENV-G да иска изпълнение на неплатена фактура).
 

Измами или превенция на престъпността.

Също така можем да използваме Лични данни за предотвратяване, откриване и разследване на престъпления и кибер атаки, за защита на законните ни интереси, или когато публичен орган поиска това.
 

Корпоративен бизнес и домакинствата.

DENV-G предава и/или съвместно използва личните данни, събрани от DIL и / или други компании от Daikin Group и / или нейните бизнес партньори, само когато е необходимо и с оглед изготвянето на периодични доклади за резултатите и свързаните с бизнеса аспекти, планове и корпоративни стратегии. Обработката се извършва въз основа на Законни бизнес на DENV-G.

DENV-G обработва лични данни на европейски граждани, които са били законно събрани от друга компания на Daikin Group, освен ако няма правна пречка (например задължение за поверителност или разпоредба в законодателството за защита на данните).

DENV-G се ангажира да въведе всички подходящи мерки за защита на личните данни по отношение на вътрешногруповите комуникации в съответствие с Регламент (ЕС) № 679/2016.

2.2. ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И / ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯТА.

2.2.1 Цел на събирането на лични данни.

Когато посещавате уебсайта и / или приложенията, DENV-G събира някои от вашите лични данни за следните цели:

Улесняване на използването на уебсайта и / или приложенията.

Чрез събирането на някои Лични данни (напр. IP адрес, данни за влизане), въз основа на даденото съгласие от субекта на данни или законния бизнес интерес, DENV-G може да адаптира уебсайта и / или приложенията според вашите нужди.

Чрез използването на "Бисквитки" DENV-G автоматично събира някои Лични данни, като например, но не само, информация за конкретните устройства (напр. IP адрес, тип на браузъра), информация за влизане (например заявки за търсене), информация за геолокализация например чрез Wi-Fi точка за достъп), за да се улесни използването на уебсайта и / или приложенията и да се повиши комфортът при използването им.

Пример: За да поддържаме и опростим процеса на идентифициране, ние съхраняваме вашето потребителско име и парола чрез "бисквитка", не е необходимо да въвеждате вашите идентификационни номера или лични данни при всяко посещение.

DENV-G използва различни типове "бисквитки": необходими, функционални, приставки за социално проследяване, реклама от трети страни, анализ. Моля, прочетете повече за "бисквитките", какви са те, какви видове използваме и защо ги използваме в нашите "Правила за бисквитки".
 

Мониторинг на интересите и предпочитанията на субектите на данните.

DENV-G, в рамките на своя уебсайт и / или приложения, въз основа на съгласие или законен интерес, може систематично и редовно да наблюдава личните данни чрез Автоматизирани Системи за Вземане на Решения (Профилиране) и "бисквитки". За да се оценят някои лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-специално да се анализират и предскажат аспекти, свързани с работата на физическите лица на работното място, икономическата ситуация, личните предпочитания, интересите, надеждността, поведението, местоположението (геолокализация).

Моля, прочетете повече в нашите "Правила за бисквитки".

3. ЩЕ БЪДАТ ЛИ  СЪБРАНИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ РАЗКРИВАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ?

За горепосочените цели DENV-G може да се нуждае от услуги, консултиране и / или съдействие от трети страни, включително, но без да се ограничава до поддръжка на приложения и фиксиране на бъгове, закупуване на приложения, хостинг на данни, консултиране за спазване на закони и разпоредби, разработване на приложения, услуги за човешки ресурси, услуги за доставка, услуги на интернет доставчици, изготвяне на статистически данни и др.

Затова, до необходимата степен, ние можем да предаваме или разкриваме лични данни, които сме събрали на всяко физическо или юридическо лице, на подизпълнители и бизнес партньори, които са трети страни по отношение на DENV-G или Daikin Group.

Всеки път, когато се налага да предадем или разкрием някои Лични данни, които сме събрали, на трети лица, освен в случай на законни интереси на третата страна, DENV-G ще се увери, че има споразумение за обработка на данни с тази трета страна съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 679/2016, в който се изисква от третата страна да спазва принципите и разпоредбите на същия регламент и да се приведе в съответствие с подходящите стандарти за сигурност.

4. ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ ДО ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ИЗВЪН ЕС)

В обхвата на горепосочените цели DENV-G предава и съвместно използва събраните Лични данни, принадлежащи на субекти на данни, намиращи се в Европейския съюз, с DIL и / или други компании и / или бизнес партньори на Daikin Group, установени във всяка държава извън ЕС. Ние Ви информираме, че DENV-G е уредила подходящи стандартни договорни клаузи и подходящи гаранции за всяко прехвърляне на лични данни, настъпило между Daikin Europe и DIL. Във всеки случай на прехвърляне на лични данни към държава извън ЕС, DENV-G се ангажира с:

 • Осигуряване на адекватно ниво на защита чрез определяне на подходящи предпазни мерки и спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 679/2016;
 • Управление на прехвърлянето на лични данни въз основа на:
  • а) решенията на Европейската комисия за адекватност; ако не
  • б) стандартни договорни клаузи/обвързващи корпоративни правила; ако не
  • в) кодекс за поведение, одобрен от съответния надзорен орган / официални удостоверения за сигурност
 • Управление на прехвърлянето на лични данни въз основа на съгласието на субекта на данни, чиито лични данни трябва да бъдат прехвърлени или въз основа на дерогации съгласно член 49 от Регламент (ЕС) 679/2016, ако прехвърлянето не може да бъде извършено въз основа на горепосочените случаи a), b), c).

5. СЪХРАНЕНИЕ И КРИТЕРИИ

DENV-G не запазва вашите лични данни завинаги. Ние използваме вашите Лични данни до степен, необходима и само за да постигнем описаните по-горе цели. След като целта вече не съществува, ние се ангажираме да изтрием личните данни, освен ако архивирането им се изисква по закон на международно, европейско или национално ниво.

Началната точка за съхраняване на личните ви данни е законният период на съхранение (който често е десет години и продължава до изтичането на договора или края на деловите отношения). Периодът може да бъде по-дълъг, когато е необходимо за упражняването на нашите права.

Ако не е предвиден срок на съхранение по закон, периодът на съхранение може да бъде по-кратък, в зависимост от, но не само, един от следните критерии: продължителност на договора и правни задължения; бизнес и организационни потребности; дългосрочни бизнес отношения; директен маркетинг; статистика.

Някои решения стават по-ясни, след като има възможност да бъдат преглеждани през по-дълъг период от време. Поради тази причина за някои видове лични данни може да е необходим по-дълъг времеви хоризонт (например за тези, които са необходими за проектиране на маркетингови модели и модели на риска).

Както беше посочено, DENV-G се ангажира колкото е възможно повече да работи с обобщени, анонимни или псевдонимизирани лични данни и във всички случаи ще прекрати връзките с физически лица възможно най-бързо.

6. ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ДАННИТЕ И КАК ДА ГИ УПРАЖНЯВАТЕ.

Ако имате въпроси относно защитата на личните ви данни или упражняването на вашите права, можете да се свържете с нас по всяко време, като пишете на Daikin Europe NV или на някоя от нейните европейски дъщерни дружества, като се обадите на Daikin Europe NV или на някоя от нейните европейски дъщерни дружества, чрез изпращане по пощата на конкретен формуляр или чрез изпращане на формуляра, който е на разположение онлайн във всяка "свържете се с нас" секция в уебсайта и / или в приложенията.

След като Вашите Лични данни подлежат на Обработка, имате права, които можете да упражнявате, както е посочено по-долу.

Бъдете възможно най-конкретни по всяко време, когато желаете да упражните правата си. DENV-G може да отговори правилно само на достатъчно подробно попълнени заявки. DENV-G може трябва да потвърди идентичността ви възможно най-подробно, за да избегне риска, някой друг се опитва да упражни вашите права. 
 

Можете да достъпите личните си данни

Ако искате да получите достъп до личните данни, които DENV-G обработва за вас или искате да научите повече за:

 • целите на нашата обработка;
 • категориите на съответните лични данни; 
 • категориите получатели, на които са били или ще бъдат разкрити личните данни; 
 • предвидения период на съхранение или критериите, използвани за определяне на този период; 
 • правата на субекта на данните; 
 • правата, които можете да упражнявате по отношение на обработката; 
 • наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране и предвиждане на последствия;

и всяка друга налична информация за обработката на личните ви данни, моля, попълнете следната форма, като кликнете тук.

Ние ще използваме личните данни, които ни предоставяте чрез формуляра, само за целите на потвърждаването и обработката на вашата заявка.

Ако упражните правото си на достъп, DENV-G ще ви даде възможно най-пълен списък или копие на вашите лични данни.
 

Можете да допълните/поправите/изтриете/ограничите обработката на личните си данни

Може да се случи така, че определени Лични данни, съхранявани от DENV-G, не са (или са престанали да бъдат) верни. Може също да се случи така, че да искате да добавите нещо към личните данни, които сте ни предоставили. Можете да поискате Личните Ви данни да бъдат поправени или допълнени по всяко време, като кликнете тук.

Ако искате DENV-G да изтрие вашите лични данни, вашата молба ще бъде обработена, освен ако не възникнат пречки или несъответствия съгласно закона или законните интереси към изтриването. Ако искате Вашите лични данни да бъдат изтрити кликнете тук.

Можете да ограничите обработката на личните си данни по всяко време, като кликнете тук.

Можете да поискате пренасяне на вашите лични данни към вас или на трети лица

Ако Вашите лични данни са били събрани по електронен път, можете да поискате пренасяне на личните данни, които сте ни предоставили на вас или на трети лица, като кликнете тук.

Можете да оттеглите вашето съгласие за Обработка на вашите Лични данни

Моля, не забравяйте, че всеки път, когато предоставяте на DENV-G вашето съгласие за обработка на вашите Лични данни, можете впоследствие да оттеглите това съгласие по всяко време, като следвате предложената процедура като това е толкова лесно, колкото и когато сте го предоставили.

Ако искате да оттеглите вашето съгласие, можете да направите това по всяко време, като щракнете тук.

Можете да възразите срещу Обработка или обект на обработка чрез автоматизирани системи за вземане на решения

Ако не сте съгласни с това, как DENV-G обработва определени Лични данни, можете да възразите като кликнете тук. Ние ще обработим възраженията, освен ако има основателни причини да не го правим или причини, предвидени в закона (например възраженията ще бъдат отхвърлени, ако обработването на лични данни е било проведено с оглед на борбата с измамите).

Ако не сте съгласни с обработката чрез автоматизирано система за вземане на решения, (включително Профилиране), което произвежда правни последици или засяга по подобен начин субект на данни, можете да възразите по всяко време, като кликнете тук.

Ако не сте съгласни с начина, по който DENV-G обработва вашите лични данни или имате други въпроси в това отношение, можете винаги да се свържете с органа за защита на данните на вашата държава на пребиваване (например, ако живеете в Белгия, можете да се свържете с органът за защита на данните: www.privacycommission.be; Комисия за защита на личните данни, Rue de la Presse, 35, 1000 Брюксел).

 

7. ДЪЛЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Следват данните за контакт на служителя по защита на данните на DENV-G:

 • имейл адрес: euprivacy@daikin.co.jp;
 • на адрес: (на вниманието на) ДЛЗД - Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1 Umeda, Kita-ku, Osaka, Japan 530-0001

8. МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Чрез уебсайта или приложения DENV-G не обработва никакви лични данни на физически лица на възраст под 16 години, нито прави търговски предложения или се опитва да се свърже с тях, освен ако техният законен представител не е дал съгласието си.

9. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

DENV-G е въвела адекватни мерки за сигурност, за да поддържа целостта и сигурността и да предотвратява случайно или незаконно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, предавани, съхранявани или обработени по друг начин, в съответствие с Регламент 679/2016.
 

10. Защита на данните на етапа на проектирането

DENV-G се ангажира преди да започне дейностите по обработка, като използва нови технологии, за да извърши оценки на въздействието върху защитата на данните в съответствие с Регламент 679/2016 и като предприеме съответни действия.
 

11. Допълнителни промени в тази политика за защита на данните

DENV-G редовно се стреми да подобри усилията си за защита на личните данни. Тази политика за защита на данните може да бъде променена или актуализирана според предстоящите законодателни актове, както на международно, така и на европейско и национално равнище.

DENV-G ще ви информира за всички съществени промени в тази политика за защита на данните чрез офлайн или онлайн средства (например чрез уебсайта, по време на първото ви посещение или при всяко актуализиране на тази политика за защита на данните).

Винаги можете да намерите най-новата версия на нашата Политика за защита на данните на адрес www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy / www.daikin.bg/bg_bg/data-protection-policy или за всяко приложение, като кликнете върху раздела "Политика за защита на данните".
 

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация