Skip to main content

4 стъпки за декарбонизация на жилищното отопление

Едно от най-големите предизвикателства, пред които сме изправени, за да осигурим здравословна и устойчива околна среда и да допринесем за въглеродната неутралност, е да използваме максимално възобновяемите енергийни източници, особено при отоплението на нашите домове. По-голямата част от  жилищата все още се отопляват с остарели системи, като често се използват замърсяващи изкопаеми горива като въглища и нефт.

Предизвикателството, свързано със справянето с това, става още по-ясно от Европейската зелена сделка1, която е набор от политически инициативи на Европейската комисия с основна цел Европа да бъде неутрална по отношение на климата през 2050 г. чрез използване на зелени технологии.

Термопомпите започват да играят решаваща роля за декарбонизацията на Европа, а в някои области вече има впечатляваща употреба. Например, термопомпите са отоплителната система по подразбиране в Швеция2 и заемат 50% от пазарния дял при новите сгради в някои европейски страни3.

В цяла Европа обаче, отоплението с възобновяеми източници на енергия чрез термопомпи представлява само 10% от всички отоплителни системи, инсталирани годишно4. Това рязко контрастира с амбициозната цел на Комисията на ЕС до 2030 г.: 40% навлизане на възобновяеми енергийни източници при отопление и охлаждане5.

В Daikin считаме, че решението ще бъде да се предприемат 4 стъпки за декарбонизация на отоплението в жилищата, за да се постигнат целите на Комисията на ЕС до 2030 г.

Стъпка 1: Затягане на новите правила за строителство относно потреблението на енергия

С течение на годините, следвайки Директивата относно енергийните характеристики на сградите6, всички европейски държави-членки вече са въвели мерки, за да се гарантира, че новопостроените къщи и апартаменти имат по-добри въглеродни показатели, като направят по-добра сградната обвивка и използването на възобновяема енергия задължителни. В резултат на това Daikin изчислява, че термопомпите вече имат до 50% пазарен дял при нови (еднофамилни) къщи. Най-замърсяващите отоплителни системи трябва да бъдат преустановени. Така например, от януари 2020 г. Австрия вече не позволява да се инсталират нафтови котли в нови домове.

Значително допълнително предимство на термопомпите въздух-вода е възможността да се използват както за охлаждане, така и за отопление, което все по-често се превръща в изискване за потребителя. Това отчасти се дължи на ефекта на изменението на климата, но и поради по-високото ниво на изолация  на построените  къщи.  При стандартна система, когато е инсталиран бойлер, трябва да се инсталира втора система за ОВК, в случай че се желае охлаждане. Реверсивните термопомпи въздух-вода осигуряват отопление и охлаждане на помещенията в една система, като по този начин се прави само една инвестиция.

Стъпка 2: Увеличаване на скоростта на замяна

Коефициентът на замяна днес е средно 1% от общия брой на отоплителните системи, инсталирани годишно и за да се постигне минималната цел се изисква съотношението на замяната да се удвои през следващите 10 години.

Замяната на отоплителни уреди с по-ефективни такива представлява стъпка напред към намаляване на емисиите на CO2. Предизвикателството обаче е да се мотивират гражданите на ЕС да избират по-често отопление с възобновяеми енергийни източници, като по този начин да се убедят хората на пазара за замяна, че термопомпите са ефикасно, рентабилно и утвърдено решение.

Стъпка 3: Прекратяване на стимулите за изкопаеми горива

Политиците могат да избегнат стимули за изкопаеми горива. Понастоящем директните или индиректните стимули са в полза на котлите на нефт или газ, поради различно данъчно облагане на термопомпите в сравнение с котлите, например7.

Докато правим това, ние признаваме, че технологиите за възобновяема енергия също се нуждаят от равнопоставени условия на конкуренция. Разликата между цените на електроенергията и природния газ в много държави членки е твърде висока, за да се превърне една термопомпа в икономически привлекателна инвестиция за гражданите на ЕС. В краткосрочен план правителствените стимули могат да спомогнат за ускоряване на прехода към неутрално въглеродно отопление и да направят термопомпите достъпни за всички европейци, но в дългосрочен план по-балансирани цени на енергията и правилно посочване на енергийните и въглеродните показатели на сградите трябва да бъдат крайната мотивация на потребителя да инвестира в термопомпените технологии.

Стъпка 4: Отоплението с възобновяеми източници да е стандарт при замяна

В Daikin вярваме, че термопомпените системи трябва да се превърнат в стандарт при замяна на отоплителните системи. Факт е, че термопомпите имат все по-висока ефективност, дори и при по-ниски външни температури. Технологията на термопомпите въздух-вода се развива бързо през последните години, което я прави подходяща за всеки тип жилищна сграда в Европа, независимо дали е за пазара на ново строителство или за пазара на замяна.

Чрез увеличаване на дела на зелената електроенергия до 60% от общото производство на електроенергия в ЕС, термопомпите ще продължат да увеличават своя принос за декарбонизация на света на жилищното отопление.

Бъдещето

В Daikin очакваме с нетърпение да поемем предизвикателството на променящата се среда и да изиграем ключова роля във въвеждането на тази иновативна технология в домовете на хората, като същевременно гарантираме, че всички заинтересовани страни, като монтажници и архитекти, са на борда.

Нашият принос за това ще бъде също и като направим инсталацията възможно най-лесна чрез изключителен дизайн. Европа разполага с технологиите, експертните познания  и инвестициите за допълнително разширяване на пазара на термопомпите. От еднофамилни до многофамилни домове, от малки до големи търговски сгради и промишлени здания, термопомпите днес са готови да се превърнат в установено решение.

Всички знаци показват, че трябва да действаме сега! Нека да убедим клиентите на пазара за замяна, че термопомпите са бъдещето и да повишим информираността относно енергията, ефективността на разходите и предимствата, свързани с околната среда.

Можете да гледате отново нашия уебинар на ремонтната вълна тук: https://www.youtube.com/watch?v=jNmGAM3fofU

 

 

1 Европейска комисия,  Въпроси  и отговори, консултация от 5 май 2021 г.,  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
Международна агенция по енергетика, профил на Швеция, консултация от 14 септември 2020 г., https://www.iea.org/countries/sweden
3 Водород в енергийната система на бъдещето: акцент върху топлинната енергия в сградите, консултация от 10 май 2021г., https://www.iee.fraunhofer.de/content/dam/iee/energiesystemtechnik/en/documents/Studies-Reports/FraunhoferIEE_Study_H2_Heat_in_Buildings_final_EN_20200619.pdf
4 Доклад за пазара на Европейската асоциация за термопомпите (EHPA), https://www.ehpa.org/market-data/
5 Становище на Съюза, Въвеждане на системи с възобновяеми източници за отопление и охлаждане, консултация от 05 май 2021г., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1598
6 Директива за енергийните характеристики на сградите (EPBD), консултация от 05 май 2021 г., https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
7 Европейска комисия, Енергетика и данъчно облагане, консултация от 10 май 2021 г.,  https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-taxation_en

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация