Skip to main content

Устройството има на етикета си кофа за смет - какво означава това?

Вашият продукт е отбелязан с този символ. Този символ означава, че електрически и електронни продукти не трябва да се смесват с несортирани домакински отпадъци.

Не се опитвайте да разглобявате системата сами: разглобяването на продукта и другите части трябва да се извършва от квалифициран монтажник в съответствие с местното и националното законодателство.

Продуктът и отпадъците от него трябва да се преработят в специализиран пункт за обработка за повторна употреба, рециклиране и възстановяване.

Като осигурите правилно изхвърляне, ще спомогнете да се предотвратят потенциалните вредни последствия за околната среда и човешкото здраве. Моля, обърнете се към монтажника или местните власти за повече информация.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация