Skip to main content

Климатикът не работи (Индикаторът за работа не свети)

Проверете следното:

  • Уверете се, че прекъсвачът на веригата не е изключен и че предпазителят не е изгорял.
  • Уверете се, че щепселът на захранващия кабел е включен добре в стенния контакт.
  • Уверете се, че няма прекъсване на електрозахранването по мрежата.
  • Уверете се, че дистанционното управление е с нови батерии.
  • Уверете се, че таймерът не е програмиран погрешно.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация