Климатикът работи неизправно

Осветлението и радиовълните понякога могат да са причина за неизправна работа на климатиците.
Прекъснете електрозахранването като изключите прекъсвача, след това възстановете електрозахранването и рестартирайте климатика.