Когато функцията за разпределение на въздушния поток е зададена на ON (ВКЛ.), жалузите остават в хоризонтално положение

Клапите остават в същото положение, когато стайната температура достигне зададеното ниво и термостатът се изключи. Когато термостатът е изключен, клапите не се въртят.