Skip to main content

Ключови термини за политиката за защита на данните

Приложения: означава всеки софтуер, (уеб) приложения, цифрови инструменти, разработени от Daikin Europe N.V. или едно от неговите европейски дъщерни дружества;

 

Автоматизирано вземане на решения (обработка, основаващо се единствено на): означава всяка обработка, извършвана чрез автоматизиран процес, като по този начин се изключва всяко човешко влияние или намеса по отношение на резултата от този процес;

 

Бизнес партньори: означава всяко физическо или юридическо лице, което е автономно от DENV-G (Daikin Europe NV Group), но има известна степен на участие в бизнеса на DENV-G или има търговско партньорство или сътрудничи с DENV-G за производството и/или доставка на продукти /услуги с марката Daikin;

 

„Бисквитка”: означава малък файл, съдържащ низ от знаци, който се изпраща на устройството, използвано за посещение на уебсайт. При второто посещение на същия уебсайт "бисквитката" може да позволи на уебсайта да разпознае браузъра, чрез който е направено посещението. Бисквитките могат да съхраняват предпочитанията на потребителя и друга информация;

 

Daikin Group: означава групата на дружествата, контролирани от Daikin Industries Ltd. Тези компании са производители и продавачи на продукти и услуги с марката Daikin, в световен мащаб;

 

Администратор на лични данни: означава физическо или юридическо лице, което определя целите и средствата за обработка на лични данни;

 

Обработващ личните данни: означава физическо лице или юридическо лице, което обработва лични данни на даден субект на данни съгласно инструкциите на администратора на данни;

 

Длъжносто лице по защита на данните (DPO): означава физическо лице или юридическо лице, което отговаря за това:

  • Информиране и съветване на администратора, обработващия и техните служители относно обработката на лични данни;
  • Наблюдение на съответствието с Регламент (ЕС) 679/2016 (GDPR);
  • Консултиране относно изготвянето на оценки на въздействието върху защитата на данните;
  • действа като точка за контакт и си сътрудничи с надзорния орган, в случай на  жалба или при разследване на обработката на лични данни;
     

Субект на данни: означава физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано, чиито лични данни се обработват офлайн чрез хартиени формуляри или онлайн чрез уебсайт и приложения. Разпознаваемо означава физическо лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, а именно чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или от един или повече елементи, характерни за физическите, физиологичните, генетичните, психическите, икономическите, културна или социална идентичност на това физическо лице;

 

DENV-G: означава групата дружества, съставена от Daikin Europe N.V. (със седалище в Белгия) и нейните европейски дъщерни дружества. DENV-G произвежда, продава и продава продукти и услуги с марката Daikin в регионите Европа-Близкия изток-Африка и ОНД;

 

DIL: означава дружеството Daikin Industries Ltd. със седалище в Япония, собственик и администратор на Daikin Group;

 

Европейски дъщерни дружества: всяка компания, установена в регионите Европа-Африка-Близък Изток и ОНД, която произвежда, продава и продава продукти и услуги с марката Daikin и се контролира от Daikin Europe N.V.;

 

GDPR: означава Общ регламент за защита на данните, съкращение от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО;

 

IP: означава номера, известен като адрес на интернет протокол (IP адрес), който е присвоен на всяко устройство, свързано към интернет. Номерата обикновено се задават в географски блокове. IP адрес често може да се използва за идентифициране на местоположението, от което устройството се свързва с интернет.

 

Законни интереси: означава интерес на контролиращия орган или на трета страна, който е законосъобразен и не е пренебрегнат от интересите или основните права и свободи на субектите на данни, които изискват защита на личните данни, особено когато субектът на данните е дете;

 

Съвместни администратори: означава физическо или юридическо лице, което съвместно с други лица, определя средствата и целите на обработката на лични данни;

 

Лични данни: означава всяка информация, свързана с определено или подлежащо на идентификация физическо лице ("субект");

 

Обработка (на лични данни): означава всяка операция или набор от операции, които се извършват на лични данни или набори от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, записване, организация, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне, привеждане в съответствие или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

 

Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

 

Псевдонизимация (Псевдо-анонимност): означава обработка на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да се приписват на конкретен субект на данни без използването на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация е съхраняваня отделно и подлежи на технически и организационни мерки, за да се гарантира, че личните данни не се приписват на идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице;

 

Обществен интерес: означава всеки обществен интерес, предвиден от закона или упражняван от държавен орган;

 

Специални категории лични данни означава всякакви лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни, обработвани с цел уникална идентификация на физическо лице, данни относно здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице;Жизненоважен интерес: означава всеки интерес, който е от съществено значение за живота на субекта на данните или на друго физическо лице;

 

Уебсайт: означава уебсайта на DENV-G (Daikin Europe N.V.'s Group), достъпен на следния адрес: https://www.daikin.eu/;

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация