Skip to main content

Правила за провеждане на коледна кампания на Daikin „Подарете чист въздух“

Чл. 1.

Организатор на кампанията е Daikin Airconditioning Central Europe HandelsgmbH, Lemböckgasse 59/1/1 | 1230 Vienna | Austria, наричан по-нататък ОРГАНИЗАТОР.

Чл. 2.

Кампанията се провежда за период от 10.12.2021 г. до 08.01.2022 г. 23:59ч.в социалната мрежа Facebook и настоящите правила се прилагат за целия период на провеждане.

Чл. 3.

Целта на организирането на кампанията е пет организации да получат подарък от ОРГАНИЗАТОРА.

В тази кампания ще бъдат раздадени 5 награди – 5 въздухопречиствателя Daikin MC55W.

ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото, по своя преценка, да раздаде допълнителни награди.

Чл. 4.

Всички пълнолетни физически лица, граждани на Република България и с местожителство в Република България, наричани по-долу Участниците, имат право да участват в кампанията, като напишат коментар, така както е посочено в чл. 6 от настоящите правила. Профилът на Участника във Facebook е необходимо да бъде публично достъпен.


Чл. 5.

Правото да спечели наградата, посочена в член 3, е предоставено на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, хуманитарни организации, читалища, доставчици, предоставящи социалните услуги - дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в общността, регистрирани и осъществяващи своята дейност на територията на Република България, наричани по-нататък организации.

Правилата на кампанията ще бъдат публикувани на страницата на Daikin www.daikin.bg.

Служители на Организатора, както и лица, които по какъвто и да е начин са участвали в подготовката и реализацията на кампанията, както и членове на техните семейства имат право да участват в кампанията, като публикуват коментар, така както е посочено в член 6, но не могат да участват със свои организации за спечелването на наградата..

Чл. 6.

Участниците в кампанията, трябва да напишат в коментар към публикацията на страницата на Daikin във Facebook за стартирането на кампанията, предложение за организация, на която ОРГАНИЗАТОРЪТ да дари въздухопречиствател. Освен предложението, коя организация да спечели наградата, участниците трябва да опишат, защо точно посочената от тях организация, трябва да получи наградата, да посочат точното й наименование, както и ако е възможно, да публикуват връзка към официалната й страница, да маркират (tag) организацията в коментара си, да посочат адрес за контакт.

Трима от победителите ще бъдат организациите, посочени в постовете, събрали най-много харесвания. Организаторът ще избере, по своя преценка, още 2 (двама) печеливши  от всички номинирани организации.

След обявяването на спечелилите, ОРГАНИЗАТОРЪТ и/или трето лице, посочено от него ще се свържат с тях.

Чл. 7.

За избора на финалисти се вземат предвид само организации, предложени в коментарите на участниците съгласно критериите, посочени в член 6.

Чл. 8.

Кампанията се провежда в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защита на данните), Закона за защита на личните данни и приложимата българска, европейска и международна нормативна уредба, както и съгласно правилата на DAIKIN, видими тук.

ОРГАНИЗАТОРЪТ, като администратор на лични данни, се задължава, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците за следните цели: за провеждане на кампанията, уведомяване на участниците за промени в развитието на кампанията, за определяне на победителите, за да предоставят награди.

ОРГАНИЗАТОРЪТ декларира и гарантира, че личните данни  няма да се обработват за цели, различни от тези, посочени в тези Правила.

Организаторът декларира, че личните данни няма да бъдат използвани за изпращане на маркетингови и рекламни материали.

Чл. 9.

С участието си в кампанията, участниците и организациите, потвърждават, съгласието си, че личните данни, които предоставят, ще бъдат предоставени на трета страна – „Блу Бърд Адв“ ЕООД, с ЕИК 204199577 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. „Подпоручик Футеков“ № 10, офис 4, която ще участва в обработката на лични данни като изпълнител на обработката.

Изпълнителят на обработка ще има достъп до лични данни, предоставени от участниците на Организатора единствено с цел да се свърже с спечелилите, да изпрати и предаде наградата. Цялата лична информация, събрана за победителите, ще бъде пазена 1 година, след като те са получили наградите, след което ще бъде изтрита, и няма да бъдат използвани за други цели.

Чл. 10.

Всеки участник има право да коригира, изтрие или ограничи обработката на предоставените лични данни. В този случай той трябва да поиска писмено от оператора на лични данни, чрез имейл: privacy@daikin-ce.com да изтрие, коригира или блокира всички лични данни, чиято обработка не отговаря на законовите изисквания или не желае да бъдат публични.

Участниците имат също така правото да се противопоставят на обработването на личните им данни по законосъобразни и разумни причини, съгласно законовите разпоредби, както и правото да се обърнете към Националния надзорен орган за обработка на лични данни или към компетентния съд.

Участниците се съгласяват, че част от предоставените от тях лични данни могат да бъдат видими за периода на кампанията, без допълнително възнаграждение и/или условности.

Чл. 11.

Победителите и участниците, оставили коментари за спечелването на наградата, ще бъдат уведомени, не по-късно от 10 работни дни след края на кампанията. Победителят ще бъде обявен на страницата на Организатора във Facebook.

Победителите ще бъдат уведомени, че са спечелили, не по-късно от 10 работин дни, след края на кампанията. Победителят ще бъде обявен на страницата на Организатора във Facebook, с което се счита, че организаторът е уведомил всички участници, оставили коментари по време на кампанията, за броя и имената на победителите.

Чл. 12.

С участието си в тази кампания, участниците и спечелилите се съгласяват, че тяхното име и фамилия и името на организацията могат да бъдат публикувани при обявяване на победителите, с цел прозрачност.

Чл. 13.

С участието си в настоящата кампания, участниците приемат правата и задълженията, съдържащи се в настоящите правила.

Правилата влизат в сила от момента на публикуването им.

Правилата могат да се редактират, изменят и допълват по всяко време от организаторите, като за целта е достатъчно да бъдат променени в интернет страницата www.daikin.bg, а промените стават валидни от момента на публикуването им.

Чл. 14.

Кампанията може да бъде прекратена от ОРГАНИЗАТОРА, ако възникнат обстоятелства, за които ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност и не биха могли да бъдат предотвратени, елиминирани или избегнати.

Участниците ще бъдат уведомени за анулирането на кампанията чрез уебсайта www.daikin.bg или Facebook страницата на Организатора: www.facebook.com/bgDaikin/.

Чл. 15.

Участниците и победителите в кампанията носят пълна отговорност за съдържанието на съобщенията, които публикуват като коментар на публикацията на страницата на Daikin във Facebook за тази кампания.

Участниците не могат да публикуват съдържание, което би нарушило правата на трети страни, неподходящо, вулгарно, неприлично или с незаконно съдържание, както и да прави опити за нарушаване на правилата, измами, непристойно поведение, добавяне на нецензурно съдържание, обиди, дискриминация, съдържание, неподходящо за лица под 18-годишна възраст, както и съдържание, относимо към друга (включително и конкурентна) търговска марка или с друг неприемлив характер.

Организаторът си запазва правото да премахва всяко съдържание, въведено от участниците и победителите в кампанията, ако то противоречи на разпоредбите на приложимата нормативна уредба в Република България, условията на тази кампания и ако може да се счита за обидно или вредно по какъвто и да е начин.

Чл. 16.

Организаторът не носи отговорност за щети, понесени от който и да е участник, победител и/или трета страна във връзка с наградите. С участието в тази кампания, участниците и победителите, декларират, че организаторът не носи отговорност за каквито и да било щети или наранявания, претърпени от участниците или причинени на трети лица в резултат на използването на наградата. 

Въздухопречиствателят Daikin не е медицинско устройство и не е предназначен да се използва като заместител на каквото и да е медицинско или фармацевтично лечение.

Не използвайте уреда на места, където се използват химикали и фармацевтични продукти, като болници, фабрики, лаборатории, салони за красота и фотографски лаборатории (Летливите химикали и разтворители могат да разядат механичните части и да доведат до неизправност).

За повече подробности и ограничения, вижте ръководството за употреба.

Чл. 17.

Тази кампания не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С участието си в кампанията, участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

Участието в кампанията НЕ е обвързано с покупка.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация