Skip to main content

За ЕС Зеленият пакт е равностоен на кацането на Луната: ето защо се нуждаем от термопомпи, за да се превърне в реалност

Декарбонизацията на отоплителния сектор ще бъде от ключово значение за превръщането до 2050 г. на европейската икономика в климатично неутрална. Daikin приветства Зеления пакт на ЕС и вярва, че термопомпите ще изиграят съществена роля за превръщането на Европа в климатично неутрална, а в комбинация с декарбонизацията ще се постигне устойчив икономически растеж.

В срок до 2050 г. Европа иска да стане първия в света въглеродно неутрален континент, а Европейската комисия има за цел да намали емисиите с най-малко 55% до 2030 г. Ние от Daikin, подкрепяме този курс, като се стремим да се превърнем във въглеродно неутрален компания в световен мащаб до 2050 г.1

Европейският инвестиционен план за Зеления пакт2 има за цел да привлече (най-малко) 1 трилиона евро под формата на инвестиции от Европейския съюз, правителствата на държавите-членки и частния сектор за декарбонизацията на ЕС.3 Изправен пред пандемичната и икономическа криза, предизвикани от КОВИД-19, инвестиционният план за Зеления пакт вече е залегнал и в основата на “Следващото поколение на ЕС” - европейската програма за възстановяване от КОВИД-19 на стойност от 750 млрд. евро.

Декарбонизацията на Европа и възстановяването от пандемията от КОВИД-19 са огромни предизвикателства. При представянето на Зеления пакт, президентът на Европейската комисия дори го нарече “мигът, в който човекът стъпи на Луната”. При реализирането на Зеления пакт ние очакваме да видим как ЕС и неговите държави-членки насърчават нисковъглеродни технологии като термопомпи като гарантират справедливи цени на енергията, базирани на използването на въглероди и чрез прекратяване на стимулите за отопление чрез изкопаеми горива.

 

Защо точно термопомпи?

Понастоящем сградният фонд на Европа е отговорен за около 36% от всички емисии на CO2 в Евросъюза. Като се има предвид, че почти 50% от крайното потребление на електроенергия в ЕС се използва за отопление и охлаждане, от което 80% се използва в сгради4, потенциалът за декарбонизиране на този сектор е огромен.

  • Термопомпите са доказано решение, а Европа притежава технологията, експертните познания и инвестициите, за да ги използва все по-масово/ От еднофамилни до многофамилни домове, от обновени до нови жилища, от малки до големи търговски сгради и промишлени съоръжения, термопомпите сега за готови и подходящи за целите на Зеления пакт на ЕС.
  • Термопомпите представляват нисковъглеродна технология за отопление. За всеки киловат необходима топлина, въздействието на термпопома върху въглеродните емисии понастоящем представлява около половината от това на високоефективен газов котел с още по-нисък потенциал на въглеродния отпечатък поради по-нататъшната декарбонизация на производството на електроенергия в ЕС5.
  • Термопомпите използват възобновяеми енергийни източници, като например топлинна енергия от въздуха, водата или земята. Тези възобновяеми енергийни източници са в изобилие в Европа, затова не е необходимо те да се внасят.
  • Термопомпите ще използват все повече електроенергия от възобновяеми енергийни източници и са на път да се превърнат в решение, напълно неутрално към климатичните промени. Така например, до 2030 г. се очаква делът на производството на електроенергия от възобновяеми източници в ЕС да се удвои спрямо сегашното ниво от 32% на електроенергията, добита от възобновяеми източници т.е. около 65% или повече6.
  • Освен това, термопомпите са от съществено значение, за да се позволи балансиране на електрическата мрежа, като по този начин се подкрепя по-нататъшното разгръщане на производството на възобновяема енергия, например, като действат като топлинен акумулатор и инструмент за гъвкаво балансиране на енергоснабдяването и потреблението.

Инвестициите в термопомпите дават тласък и на икономическия растеж на ЕС, тъй като тези продукти са добре развити и произведени в Европа. Така например, Daikin има център за научно-развойна дейност и 5 завода в Европа, които са свързани с термопомпената технология.

Всяко евро, инвестирано в термопомпената технология, всъщност представлява евро, инвестирано в локално създаване на работни места. Термопомпеният бранш като цяло осигурява понастоящем работа на 225 000 души в Европа7. Новите и бъдещите инвестиции в отопление с възобновяема енергия ще донесат дивиденти за европейската икономика като цяло, както и за нашата околна среда.

 

Успешен пример от практиката в Швеция

През 80-те години на миналия век Швеция започна амбициозна политика за внедряване на термопомпи, които да заменят котлите, работещи с изкопаеми горива. Сега термопомпите са стандарта за отопление в шведските жилища. Този тласък за превръщане на термопомпите в стандартната технология за отопление на жилищата спомогна за намаляване на общите емисии от парникови газове с 33,7% за периода между 1990 г. и 2018 г8.

Шведският модел започва да се следва и от други европейски държави. Наскоро страни като Франция, Германия и Холандия започнаха да насърчават подобни схеми за замяна на котли с термопомпи.

 

Прекратяване на стимулите за ползване на горива, отделящи въглеродни емисии

Следвайки инициативата на Зеления пакт, политиците в държавите-членки на ЕС могат да предприемат действия на две нива за постигане на декарбонизация.

Първо, държавите-членки могат да се ангажират с прекратяване на ползването на изкопаеми горива. Най-замърсяващите системи за отопление трябва поетапно да бъдат изведени от експлоатация. От януари 2020 г. Австрия вече не позволява монтаж на нафтови котли в нови жилища. Това е отлична инициатива. Политиците могат да не допускат стимуларане за изкопаеми горива. Дори сега има преки или косвени стимули за нафтови или газови котли, например поради различното облагане на термопомпите в сравнение с котлите.

На второ място, технологиите за възобновяема енергия също се нуждаят от равнопоставеност. Разликата между цените на електроенергията и природния газ в много държави-членки е твърде голяма, за да станат термопомпите икономически привлекателна инвестиция за гражданите на ЕС9. Определени стимули могат да разрешат проблема за определен период от време, но в дългосрочен план, разходите за енергия трябва да отразяват по-добре съдържанието на въглеродни емисии. Въглеродното ценообразуване може да даде своя принос за по-нататъшно намаляване на емисиите чрез разширяване европейската Система за търговия с емисии (СТЕ) към всички емисии от изгарянето на изкопаеми горива в сградите и преработване на Директивата за енергийното данъчно облагане10.

 

Мотивиране на потребителите

Потребителите, които искат да заменят своите системи, работещи с изкопаеми горива, трябва да бъдат мотивирани да насочат вниманието си към термопомпите. Браншът постоянно прави нововъвдения, за да направи термопомпите атрактивни за потребителя - чрез комбинация от функции, цени, проектиране и лесно използване на тези продукти както от клиенти, така и от монтажници11. Отрасълът може да положи повече усилия при разясняване на предимствата на термопомпите с цел да запознае по-обстойно крайните потребители.

Държавните власти привлича вниманието на потребителите към термопомпите чрез стимули за ремонти на жилища, но също така има и други средства, които биха могли да направят избора за термопомпи полезен, като отразяване на използването на енергия от възобновяеми източници в общото енергийно отчитане на сградата. Това е ясен сигнал и насърчава потребителите да направят подробно изчисление на общите разходи за собственост и екологичните предимства12. Именно така предимствата на термопомпите ще станат ясни за потребителите.

 

Достъпни за всички в Европа

В краткосрочен план, държавните стимули могат да спомогнат за ускоряване на прехода към въглеродно неутрално отопление и да направят термопомпите достъпни за всички, но в дългосрочен план точните цени на енергията и правилното обозначаване на енергийните и въглеродни характеристики дадена сграда трябва бъдат движещият мотив, който ще накара крайните потребители да инвестират в термопомпената технология.

Примерите от Швеция и други европейски държави ни показват, че тази стратегия работи. Например Франция и Германия създадоха всеобхватни и широко популярни схеми за замяна на нафтови котли. Освен това, Италия стартира своята кампания “Супербонус” за насърчаване на използването на термомпи благодарение на възстановяване в размер на 110% от покупната цена на термопомпата.

Daikin, заедно с други лидери в термопомпения бранш, ще поемат предизвикателството да разяснят на крайните потребители информацията за термопомпите и техните предимства. Ние също работим всеки ден, за да създадем база от добре обучени монтажници, която да осигурява правилен монтаж и безпроблемна поддръжка за клиентите.

 

Какво следва?

Daikin си постави за цел до 2050 г. да стане въглеродно неутрална компания в световен мащаб. Ние сме убедени, че всички заинтересовани страни - политици, водещи компании от бранша и потребители, имат една и съща цел - да положат основите на неутрално въглеродно бъдеще. Заедно можем да постигнем декаборнизация на отоплението в Европа и да постигнем амбициозните цели на Зеления пакт. Необходимо е само да почнем да действаме още сега.

 

 

1 Отговорност на Daikin към околната среда, https://www.daikin.eu/en_us/about/environmental-responsibility.html

2 Европейска комисия, Въпроси и отговори, справка от 14 септември 2020 г., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

3 Европейски парламент, “Финансов план на Европа за климата за един трилион”, справка от 6 август 2020 г., https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan

4 Стратегия на ЕС за отопление и охлаждане, справка от 17 септември 2020 г., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&from=EN и работни документи на службите, справка от 17 септември 2020 г., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0024&from=EN

5 Преглед на VHK “Екологично проектиране и обозначаване на потреблението на енергия на конвектори и комбинирани нагреватели, Задание 5, Фигура 7, справка от 17 септември 2020 г, https://ecoboiler-review.eu/Boilers2017-2019/downloads/Boilers%20Task%205%20final%20report%20July%202019.pdf

6 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, справка от 17 септември 2020 г., https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

7 Европейска комисия, “Конкурентоспособност на бранша и услугите за отопление и охлаждане”, справка от 28 юни 2019 г., https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-08/20190822%20MJ0319513ENN.en_.pdf

8 Международна агенция по енергетика, Профил на Швеция, справка от 14 септември 2020 г., https://www.iea.org/countries/sweden

9 Евростат, Статистика за цената на електрическия ток: Обяснение статистически данни, справка от 17 септември 2020 г., https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/45239.pdf

10 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, справка от 17 септември 2020 г., https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

11 Вж. Daikin Altherma 3 H HT: https://www.daikin.eu/en_us/product-group/air-to-water-heat-pump-high-temperature/daikin-altherma-3h-ht.html

12 Daikin предоставя инструмент за избор на решение, предназначен за монтажници и потребители, наречен “Stand by me, https://standbyme.daikin.eu/

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация