Skip to main content

Защо пазарът на термопомпи се разраства в цяла Европа

През последното десетилетие европейският пазар на термопомпи се развива с постоянен темп - с годишен темп на растеж от 10% от 2011 до 2020 г., което води до очакван монтаж на 1 млн. термопомпи за година до 2021 година и е показател за пазарен ръст от 39% от 2020 г[1]. През следващото десетилетие, т.е. до 2030 г., в Daikin не само отбелязваме растеж, но и действително ускорение на годишния монтаж на термопомпи, който ще достигне до 4 млн., което представлява годишен темп на растеж от 20%. С други думи, всяка 1 от 3 монтирани системи за отопление ще бъде термопомпена, при 1 от 10 през 2020 година. Въпреки че това бележи рязко покачване спрямо последните години, ние считаме този темп като минимум за преминаване към декарбонизиран пазар на отопление в Европа.

Основен фактор за растежа несъмнено бе въвеждането на по-строго законодателство за новите сгради в много европейски страни - от общи разпоредби във Франция, като RT2012, определящи новия минимален стандарт на топлоизолация на жилища, до забрана на котли с горивна камера в Холандия. 

Наред с това станахме свидетели на поредица от инициативи през последните години, особено във Франция, Германия и Италия, насочени към насърчаване на термопомпите на пазара за замяна на морално остарели уреди, придружавани от държавни стимули както на национално, така и на местно равнище. В същото време технологията се разви, за да спомогне за превръщането на термопомпите в атрактивна алтернатива. Така например, появата на пазара на оптимизираните "високотемпературни" термопомпи[2] предоставя възможност за замяна на сегашните котли с горивна камера, без да се налага да се обновяват или променят съществуващите радиатори.

Ние сме пионери в тази област, тъй като внедрихме първото си решение през 2008 г., а след това представихме на пазара напълно преработена термопомпа през 2019 г., като осигурихме несравнима ефективност и зададохме новия стандарт за термопомпите. 

2020 ще остане като решаваща година за термопомпите. С въвеждането на Зеления пакт на ЕС[3] се наложи и твърдия ангажимент за намаляване на емисиите на CO2 и превръщането на ЕС в първата климатично неутрална зона до 2050 г. Широко прието е становището, че декарбонизирането на сектора на отоплението и охлаждането, който допринася за 40% от емисиите на CO2[4], ще е от ключово значение за постигането на тази цел. През последните две години бе констатирано и все по-високо ниво на осъзнаване от обществото на отрицателните последици от изменението на климата, заедно с желание за действия в тази насока.

 

“Подготвени за цел 55” - какво означава това за вас и за пазара на термопомпи?

Като междинна стъпка към неутралността по отношение на климата ЕС повиши амбициите си в областта на климата за 2030 г., като пое ангажимент за намаляване на емисиите с най-малко 55 % до 2030 г. “Подготвени за цел 55” е амбициозният план на Европейската комисия за прилагане на дело на стратегията за декарбонизация и задаване на курс за намаляване на емисиите от парникови газове с 55% до 2030 г.[5] Директивата поддържа становището, че е наложително установяването на политиката, насочена към по-висока енергийна ефективност и преминаване от отопление с изкопаеми горива към отопление на базата на възобновяеми енергийни източници.

Пазарната перспектива за термопомпите ще се определя от посоката за декарбонизиране на отоплителния сектор, което води до исторически ход към отопление на базата на възобновяема енергия и по-бърз от очаквания ръст на използването на термопомпи. Роля имат различни движещи сили: 

Движещи сили:

Все по-голямата информираност за глобалното затопляне и все по-ясното осъзнаване, че всеки европейски гражданин трябва и/или желае да даде своя принос за по-добра околна среда,  играе решаваща роля за развитието на системи за отопление с възобновяеми източници, като например термопомпите.

Основна стъпка към декарбонизиране на отоплението е активно увеличение на темпа на замяна на системите за отопление.  Удвояването на този темп на замяна е минимално изискване за постигане на целите от “Подготвени за цел 55”.

Ако това се осъществи, бихме очаквали значително увеличение на броя на заменените системи за отопление, който евентуално може да достигне до 11 млн. системи за отопление за година до 2030 г.

Няколко европейски страни прилагат инициативи за стимулиране, които насърчават европейските граждани да монтират термопомпи, които осигуряват на потребителите по-лесен достъп до устойчиво и ефективно отопление. Понякога това се комбинира и със схеми за изкупуване на старите котли. Например:

  • В Италия системата “Супер еко бонус” отбеляза огромен успех и бе удължена до 2022 г.
  • Във Великобритания през 2022 г. ще бъде реализирано стимулиране по програма “Clean Heat Grant” (Субсидии за чиста топлина) за подпомагане на монтажа на термопомпи в английските домакинства. По-нататък - през 2024 г. се очаква газовите котли да бъдат забранени за нови сгради в Шотландия, а за останалата част от Великобритания това ще е валидно от 2025 г.
  • Във Франция от няколко години се прилагат схемите за стимулиране, като последната - "Maprimerenov", стартира през 2020 година. Това помага както на потребителите, така и на промишлеността (монтажници, създаване на работни места, инвестиции...) да се ангажират с каузата на силно развиваща се икономика 
  • Подобни стимули се стартират или са в процес на обсъждане на повечето пазари от ЕС.

С поглед към 2030 г., термопомпите се разглеждат като решение с незабавен ефект върху емисиите на CO2 в жилищни сгради, с относително лесен индивидуален процес на решение и монтаж.

Разработваните алтернативни технологии, като 100% водородни котли, котли, работещи с биомаса, се очаква да станат обект на известен интерес в определени области, но тяхното значение ще остане ограничено в общоевропейски мащаб. Очаква се системата за топлофикация да се развива в избрани райони, особено с разширяване на използването на местни топлофикационни мрежи. Мрежата за топлоснабдяване често включва инфраструктурни дейности и инвестиции и не е толкова лесна за прилагане, особено в случай на (индивидуална) замяна на системи за отопление. 

Става ясно, че в дългосрочен план в Европа ще има различни решения за отопление. Насоката към отопление от възобновяеми енергийни източници ще се осъществи чрез комбинация от решения, от които едно може да стане по-преобладаващо от друго, в зависимост от държавата и географското местоположение.

Daikin Europe има готовност да се изправи пред предизвикателството на нетните нулеви емисии

Това очевидно поражда въпроса: Дали отрасълът е готов по отношение на производствения капацитет, логистичните структури, монтажния капацитет и проследяването?

Европейският термопомпен сектор е широко разпространен сред всички държави с комбинация от малки, средни, често локално действащи компании до големи международни компании. Именно последните ще разполагат с потенциала да насочат развитието и да обезпечат приложението на термопомпите в европейски мащаб.

В Daikin Europe сме монтирали над 750 000 термопомпи и имаме структурата и възможностите да се изправим пред нарастващото предизвикателство с доверието, завоювано в Европа.

Готовност на Daikin

Термопомпите на Daikin са проектирани в Европа за Европа в нашия Европейски център за развойна дейност (EDC), създаден през 2012 г. През 2022 г. ще инвестираме 140 млн. евро в изграждането на нов разширен център за развойна дейност в Гент, който ще позволи по-широкомащабно и по-бързо развитие на термопомпите. Така общата работна заетост в EDC ще се увеличи от 220 души в момента до 380 души през 2025 година.[6]

 

Разполагаме с 15 производствени обекта в цяла Европа, като пет от тях са специализирани в производството на термопомпи. Общата произведена продукция възлиза на около 1,5 млн. термопомпи през 2021 г. (покриваща всички приложения - жилищни, търговски, промишлени). Това показва увеличение от около 170% за изминалите 4 години. Този ръст бе постигнат чрез оптимизиране на съществуващите мощности, увеличаване на производствените линии и повишена производителност без добавяне на нови производствени структури. Нашите хидравлични термопомпи са изцяло произведени в заводите на ЕС. Техният дял в общото производство на ЕС се увеличи с повече от 20% (при 5% през 2017 г.).

Разполагаме с растяща мрежа от над 30 склада, която ни позволява бърза доставка в цяла Европа и извън нея.  Нашата цел е да увеличим техния брой, като по този начин намаляваме разстоянието за доставка до клиентите, независимо дали са монтажници, търговци на едро или крайни потребители.

През годините изградихме напълно интегриран подход за управление на складовите запаси, като материалните запаси бяха преместени от дъщерните търговски дружества и прехвърлени към нова, по-икономична дистрибуторска структура, която ни позволява да контролираме всичко. Предимствата на такива промени са преди всичко по-малко запаси, по-добро обслужване и по-ниски логистични разходи. 

Ние доставяме средно 100 000 m3 на клиентите за месец, което представлява 71 000 доставки ежедневно. Дори и със затрудненията, които кризата от COVID-19 изправи пред нас и нашите партньори, нашата мрежа остана стабилна и успяхме да подкрепим всеки клиент по време на пандемията.

Гарантираме, че нашите клиенти и сервизни техници (без значение дали покупката е директна или косвена) получават правилната подкрепа и указания. 

Вярваме, че най-важното е осигуряване на подходящо обучение, което организираме непрекъснато в нашите 54 учебни центрове в Европа, Близкия изток и Африка, като предлагаме от начални курсове за монтиране на термопомпи и технология за директно разширение, до курсове за отстраняване на неизправности и сервизен контрол на нови продукти.  И докато през 2020 г. регистрирахме показателно увеличение на онлайн обучението, ние извършваме постепенен преход към хибридни курсове за обучение, където една част може да се извърши онлайн, а след това се затвърждава със семинари в нашите центрове за обучение. През 2020 г. броят на преминалите онлайн обучение бе четирикратно повече, докато през 2021 г. броят на участващите в присъствено обучение отново се повишава. Като цяло, броят на обучаваните както онлайн, така и присъствено, се удвои през 2020 г.

След завършване на обучението се предлагат опреснителни курсове, а освен това, нашата платформа за онлайн поддръжка Stand By Me и приложението e-Care показват, че нашите услуги са подкрепени във всички аспекти на професионалната дейност, която трябва да извършват по всяко време. 

Daikin Europe реално присъства на общоевропейска база от А до Я - с много фабрики, възможности за логистика и монтажна поддръжка. Гордеем се, че помагаме на всички наши клиенти да поемат водеща роля при създаване на стабилни климатични условия в помещенията, по-безопасни и по-здравословни жилища и по-ниски сметки за електроенергия.

 

1 Данни за продажби за 2011-2020 г.- Хидравлични термопомпи, източник EHPA и Daikin Europe
Daikin Altherma 3 H HT, https://www.daikin-ce.com/en_us/product-group/air-to-water-heat-pump-high-temperature/daikin-altherma-3h-ht.html
3 Европейска комисия, Въпроси и отговори, 25 октомври 2021 г.,  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
4 Състояние на Съюза, Разпространение на системи за отопление и охлаждане с възобновяеми енергийни източници, 25 октомври 2021 г.,  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1598
5 Пакет “ Подготвени за цел 55” по Европейския Зелен пакт, 25 октомври 2021 г.,  https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/package-fit-for-55
6 https://www.daikin.eu/en_us/press-releases/daikin-is-planning-a-cutting-edge-development-complex-in-ghent.html

Свързани статии

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация